Organisasjonskart

Organisasjonskartet

Styringsgruppe - Helsedirektoratet ved divisjon psykisk helse og rus utgjør styringsgruppen for nettverket. Det avholdes styringsmøter mellom nettverksadministrasjonen og Helsedirektoratet hvert halvår. Styringsmøtene skal benyttes til å følge opp de årlige oppdragsbrevene fra direktoratet og realiseringen av nettverkets mandat, dets strategiplan, årlige virksomhetsplan og budsjett.

Nettverksadministrasjon - forankres ved Universitetet i Tromsø (UiT), Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). UiT ansetter en leder for nettverket som innehar de nødvendige faglige kvalifikasjoner, samt sørger for nødvendige administrative og faglige ressurser innenfor de årlige budsjettrammer som fastsettes av Helsedirektoratet.

Arbeidsutvalg - Opprettes og ledes av nettverksadministrasjonen. Arbeidsutvalget skal bistå nettverksadministrasjonen i den strategiske planleggingen, herunder bidra aktivt i arbeidet med å utvikle en forskningsplan.

Forskergruppe/faglig ressursgruppe - Faglig forum for forskere. Gruppen ledes av nettverksadministrasjonen og skal bidra i arbeidet med å oppsummere kunnskapsstatus og identifisere behov for kompetanseheving og ny forskning. Gruppen skal ha en balansert sammensetning som kan endres ved behov. Deltakelse i gruppen krever erfaring fra eller med aktiv forskning.

Referansegruppe - Opprettes og ledes av nettverksadministrasjonen Gruppen skal ha en rådgivende funksjon i forhold til nettverksadministrasjonen og dens arbeid. Gruppen skal være høringsinstans i arbeidet med å utarbeide en forskningsplan og strategi. Gruppen skal ha en balansert sammensetning av representanter fra de regionale helseforetakene, relevante kompetanse- og forskningsmiljø og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Behovet for deltakelse fra yrkesorganisasjonene skal vurderes fra sak til sak.

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS