Søk midler

Nettverket kan bidra med økonomisk støtte til prosjektutvikling.

Fem stabler av penger

 


Hva finansierer vi?

Formålet med stimuleringsmidlene er å bidra til at gode forskningsideer innen tvangsfeltet kan utvikles til ferdige forskningsprotokoller/prosjekt, som kan legges til grunn når det søkes om finansiering gjennom de etablerte finansieringskildene for forskning.

Midlene kan for eksempel brukes til at interesserte samarbeidspartnere kan møtes, til konsulenthjelp fra erfarne forskere, statistikere eller it-konsulenter, hjelp til litteratursøk og lignende.

Tematisk avgrensningForskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Det kan gis bidrag til alle typer prosjektutvikling om forskning om bruk av tvang innen det psykiske helsevernet. Rusfeltet, psykisk utviklingshemming og demens faller utenfor rammene for tildeling.

Det er en fordel om eventuelle søkere kjenner til innholdet i forskningsplanen som TvangsForsk har utarbeidet, og at søknaden relateres til denne planen.

Søknadsprosedyre

Søknader kan sendes fortløpende på elektronisk skjema.

Avgjørelsene skjer kvartalsvis og søknadene må være inne 14 dager før de respektive datoene for søknadsbehandlingen:

1. april
1. juli
1. oktober
1. januar

Søknadsbeløp

Midlene er begrenset og vi ønsker at så mange gode ideer som mulig kan dra nytte av ordningen. Det er derfor ikke realistisk å regne med store beløp ved en eventuell tildeling. Tentativt ser vi for oss beløp i størrelsesordenen 50 000 - 100 000 kr. per prosjekt.

Forskningsutvalget

Søknadene blir behandlet av et forskningsutvalg som er selvstendig i forhold til TvangsForsk. Forskningsutvalget består av:

  • Georg Høyer, leder av TvangsForsk, professor dr. med.

  • Siren Hoven, avdelingsoverlege, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn

  • Trine Sørensen, brukerrepresentant.

 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS