ACT står for Assertive Community Treatment og kan oversettes til aktivt oppsøkende behandlingsteam. ACT–team har vært prøvd ut i Norge siden 2009, og nå er den forskningsbaserte evalueringen ferdig.

Det rapporten blant annet viser er at gjennom kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet, ofte utenfor institusjon og ved flere møter i uka, har det vært en nedgang i bruk av tvang, med færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern og sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn på tvang (fra 11 500 til 5 200 oppholdsdøgn), melder Psykiskhelsearbeid.no. Rapporten melder også om en sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern, særlig for personer med mange innleggelser før inntak i ACT-team

Artikkelen kan leses i sin helhet her »