pexels photo 357514 - Prosjekter

Prosjekter

Prosjektarkiv

Se oversikt over noen tidligere prosjekter i arkivet »

Arkiverte prosjekter

Illustrasjon: www.colourbox.com

Prosjekter

Oversikt over pågående prosjekter som er relaterte til bruk av tvang i psykisk helsevern.


Prosjekter registrert i REK

Uttrekk fra prosjektdatabasen til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Listen er ikke filtrert på behandlingsstatus. (Eksterne lenker)


 

Pasienters opplevelser fra tvangsinnleggelse i psykisk helsevern

Les mer om prosjektet her »

Kontakt: Georg Schjelderup


Utagerende atferd hos pasienter i akuttpsykiatrien

Les mer om prosjektet her »

Kontakt: Valentina Cabral Iversen


Sammenligning av behandlingsforløp hos pasienter med schizofreni eller annen kronisk psykoselidelse i hhv. Trondheim og Island, i relasjon til bruk av tvangsinnleggelser

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Solveig Klæbo Reitan


Tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatriske avdelinger – en brukerundersøkelse

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Inger Beate Larsen


Etiske utfordringer ved tvangsinnleggelse av psykotiske pasienter i akuttpsykiatrisk avdeling

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Eva Gjengedal


Andre pågående prosjekter

Universitetet i Oslo | Psykiske helsetjenester, etikk og tvang »

Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Stein Bergan


Menneskers erfaring med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Georg Høyer


Allmennlegers vurderinger ved bruk av tilleggskriteriene ved tvangsinnleggelser

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Rolf Wynn E-post


Omfang og årsaker til bruk av tvang i psykiatrien

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Terje Tørrissen


Sykepleievurderinger og skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling

Les mer om prosjektet her »

Marit Helene Hem E-post


Evaluering av tilbudet Brukerstyrt Plass

Les mer om prosjektet her »

Les mer om prosjektet hos St.Olavs hospital»

Kontakt Inger Elise Opheim Moljord


Bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Ketil Hanssen-Bauer


Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling. En antropologisk studie av hvordan tvang oppleves og håndteres av pasienter og ansatte.

Les mer om prosjektet her »

Toril Borch Terkelsen e-post


Innsiktens skjulte natur? Forståelse av innsikt og brukermedvirkning sett fra brukerens ståsted. Et narrativt prosjekt.

Les mer om prosjektet her »

Kontakt: Geir Fagerjord Lorem E-post


Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Georg Høyer


Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Tore Buer Christensen


Spørreverktøy for opplevd tvang i psykisk helsetjeneste – Holmen

Les mer om prosjektet hos Ahus»

Kontakt Thorleif Ruud

Reduksjon av bruk av tvangsmidler i avdeling

Ved Lovisenberg sykehus arbeider de med et pilotprosjekt som tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.

Les en kort fagartikkel om prosjektet her (Veland M, og Jacob, A: 2014) »

Kontakt Martin Veland, avdelingsleder


Pålitelig måling av skjerming

Prosjektet er et nasjonalt samarbeid om å utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming, basert på operasjonalisering av skjermingstiltak i konkrete, detaljerte beskrivelser av skjerminger.

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Torleif Ruud  »


Vurdering av bruk av tvang – dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagen

Les mer om prosjektet her »

Kontakt: Torkil Berge


Kontrollkommisjonen i psykiatrien, en garantist for rettssikkerhet og nødvendig helsehjelp?

Les mer om prosjektet her »

Kontakt: Inger Beate Larsen


Mainnan i buret – kriminalpsykiatriske kunnskapspraksiser i norsk helse- og kriminalomsorg 1920-1990

Les mer om prosjektet her »

Prosjektslutt: 01.01.2017

Kontakt Øyvind Thomassen


Reduksjon av tvang gjennom implementering av komplementær ytre regulering (Kyr)

Les mer om prosjektet her »

Prosjektslutt: 31.12.2017

Kontakt Roar Fossen


Bruk av tvangsmidler i akuttpsykiatrien. Erfaringer fra pasienter og ansatte

Les mer om prosjektet her »

Prosjektslutt: 15.03.2017

Kontakt Anne Landheim


Tvangstiltak i norsk psykiatri. Pasientens perspektiv på opplevelse av tvang

Les mer om prosjektet her »

Prosjektslutt: 31.12.2016

Kontakt Berit Foss