Prosjektarkiv

2013


Hensikten med prosjektet er å undersøke om et kurs for pleiepersonal om terapeutisk møte med aggresjon har effekt på tvang, miljø og aggresjon i lukkede psykiatriske avdelinger. Både pasienters og de ansatte opplevelse vil bli undersøkt. Det vil bli innhentet helseopplysninger om pasientene i forbindelse med prosjektet.

Kompetanse til reduksjon av tvang »


2012

Forskningsbasert kunnskap om tvang og om alternativer til tvang har vært etterlyst; det samme er forskning fra brukerperspektivet. Prosjektet vil derfor, gjennom dybdeintervjuer og kvalitativ analyse av disse, undersøke om personer underlagt tvang uten døgnopphold kan ha andre former for innsikt enn sykdomsinnsikt hva gjelder opplevelse av problemer, årsakssammenhenger og hjelpebehov.
Former for innsikt hos personer med nåværende eller tidligere erfaring med tvang uten døgnopphold »

Hvordan opplever pasienter tvang, og hvordan kan denne kunnskap bidra til bedret helse og reduksjon av tvangsinnleggelse i psykisk helsevern?
Tvang i psykisk helsevern »


2011

Bruk av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)benyttes i økende grad både i Norge og internasjonalt. Samtidig er kunnskapen om hvordan denne ordningen brukes – og på hvilke brukere – mangelfull. Formålet med prosjektet er å fremskaffe grunnleggende og pålitelige data om hvorledes slikt tvungent psykisk helsevern praktiseres i Norge. Det overordnede prosjektet er en multisenterstudie, der en blant annet samarbeider med Universitetet i Tromsø.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold »

Dette prosjektet har til hensikt å få frem mer kunnskap om brukernes egne erfaringer ved avtale om brukerstyrt plass.
Brukererfaring ved avtale om brukerstyrt plass »

Helsedirektoratet presenterte i 2006 ”tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang”. Det fremkommer her et sterkt behov for økt kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.
Opplevelse av tvang og krenkelse hos pasienter i forbindelse med innleggelse til psykiatrisk akuttmottak »

Med bakgrunn i deltakernes besvarelser ønsker vi å få større forståelse for hvordan brukere av psykisk helsevern opplever å bli møtt av behandlingsapparatet, og å kunne danne oss noen hypoteser og forklaringer for hva som kan ligge til grunn for deres opplevelse.
Innsikt og brukermedvirkning »

Det florerer ulike synspunkter på å legge en psykisk syk pasient inn under tvang. Er dette en krenkelse mot individet og dets personvern, eller er det en nødvendighet for samfunnets sikkerhet?
Opplevelse av tvang ved innleggelse i et psykiatrisk sykehus »

Fordypning i klinisk voksenpsykologi. Spesialistoppgave av Wanda Czynski og Lage Fosheim Lauritzsen, Lillestrøm DPS.
Opplevd tvang og terapeutisk relasjon med pasienter innlagt på tvungent psykisk helsevern (pdf) »

Masteroppgave av Dag Øystein Langerud, fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.
Omfang av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009. En kvantitativ studie av kontrollkommisjonenes årsrapporter (pdf) »


2010

Brukerperspektivet er blitt viktigere innen psykisk helsevern, med økende fokus på betydningen av pasientens egne mestringsstrategier og relasjon til personalet for resultatene av behandlingen
Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien »


2009

Masteroppgave av Marius Storvik, det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
Tvang i barnevern og psykiatri. Vurdering av verdiriktighet (pdf) »

SINTEF | Brukerorienterte alternativer til tvang (BAT) »


2005

SINTEF | Multisenterstudie av akuttpsykiatri – MAP 2005 »

 


Kompetanse til reduksjon av tvang (2013)

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Tom Palmstierna