Mandat

Ïnnholdsfortegnelse


1. Innledning
2. Bakgrunn for etableringen av nettverket
3. Formålet med nettverket
4. Organisering
5. Oppgaver og funksjoner
6. Avgrensning – forholdet til andre tjenesteområder
7. Målsetninger og leveranser for nettverksadministrasjonens arbeid


Juni 2008

1. Innledning

Frivillighet bør være utgangspunktet for all behandling innenfor helsetjenesten. Dette er en sentral premiss både i pasientrettighetsloven og i psykisk helsevernloven. Mest mulig frivillighet i behandlingen er også et uttalt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008).

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS- 1370). Tiltakene i planen bygger opp om fire hovedmålsetninger:

 • Økt frivillighet
 • Kvalitetssikret bruk av tvang
 • Økt kunnskap
 • Bedre dokumentasjon av tvangsbruk

Som et ledd i gjennomføringen av tiltaksplanen avholdt Helsedirektoratet i oktober 2006 et diskusjonsmøte med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak og sentrale kompetanse- og forskningsmiljøer. Målet med møtet var å få synspunkter og forslag på hvordan arbeidet med å utvikle og gjennomføre en plan for kunnskapsutvikling og forskning knyttet til ulike aspekter ved bruk av tvang, best kunne ivaretas. På bakgrunn av tilbakemeldingene i møtet gikk Helsedirektoratet videre med et forslag om å opprette et forskningsnettverk som både kan ta ansvar for å oppsummere kunnskapsstatus på feltet og stå for utarbeidelsen av en plan for forskning og kunnskapsutvikling når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern. SHdir har samarbeidet nært med professor dr. med Georg Høyer (Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø) og seniorforsker Trond Hatling (Sintef Helse) om utformingen og det faglige innholdet i nettverket.

2. Bakgrunn for etableringen av nettverket

For psykisk helsevern samlet sett er ca. 26 prosent av innleggelsene til tvungent psykisk helsevern med døgnopphold etter spesialistvedtaket. Tvungent psykisk helsevern uten døgn kommer i tillegg. I pasienttelingen i 2003/2004 var 2,9 prosent av poliklinikkpasientene underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold på registreringstidspunktet. I de forsøk på å sammenlikne omfang av tvangsbruk mellom land, også mellom de nordiske landene, ligger Norge relativt høyt. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til slike sammenlikninger. Det er vanskelig å sammenlikne bruk av tvang mellom ulike land på grunn av forskjeller i lovverk, offentlig statistikk, samt organisasjon og utbyggingsgrad av helse og sosialtjenestene.

Bruken av tvangsmidler og skjerming i psykisk helsevern ble kartlagt av Sintef Helse i 2001, 2003 og 2005 som en del av evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse i regi av Norges Forskningsråd. Fra 2001-2005 har det, målt ved antall ganger og antall timer, skjedd en økning i bruken av mekaniske tvangsmidler på om lag 50 prosent. Tallet på pasienter utsatt for mekaniske tvangsmidler har økt med ca. 40 prosent. Det har i samme periode vært en økning på 39 prosent i antall pasienter som har fått korttidsvirkende legemidler. Bruken av isolasjon har i samme periode blitt redusert og er i dag kun brukt ved noen få institusjoner overfor et lite antall pasienter.

Bruk av skjerming ble lovregulert med innføringen av den nye psykisk helsevernloven i 2001. Kartleggingene fra Sintef viser at antall skjermingsvedtak for skjerming over 48 timer, og antall pasienter utsatt for slike vedtak, har økt med over 150 prosent fra 2001 til 2005. Det finnes ingen oversikt over omfanget av skjerming under 48 timer.

Til tross for at en vesentlig del av pasientene i psykisk helsevern legges inn og/eller behandles med tvang i det psykiske helsevernet har det vært forsket relativt lite på bruk av tvang i Norge. Internasjonal forskning på tvang er av varierende metodisk kvalitet og holdbarhet, og er ikke alltid overførbar til norske forhold. Tiltaksplanen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i

psykisk helsevern slår derfor fast at det er behov for å øke kunnskapsgrunnlaget om bruk av tvang (jfr. punkt 4.3.3 i planen). Planen fremhever særlig behovet for kunnskap når det gjelder:

 • Den kliniske effekten av bruk av tvang for pasienten både vedinnleggelse og i behandling, herunder bruk av skjerming.
 • Pasientenes opplevelse av tvang.
 • Årsaker til variasjoner i tvangsbruk mellom ulike sykehus og helseforetak.
 • Juridiske problemstillinger.
 • Handlingsalternativer til tvang.

Spørsmålet om den kliniske effekten av bruk av tvang er omfattende, og det er store mangler i kunnskapen om effektene av tvangsbruk. Dette skyldes blant annet at tvangsbegrepet er sammensatt og at det er vanskelig å finne et godt mål for tvang i forhold til behandlingsresultat. Det vil derfor kunne ta lang tid å få frem gyldige svar på dette området.

Tiltaksplanen peker også på behovet for bedre dokumentasjon av tvangsbruk (jfr. punkt 4.3.5). økt forskningsinnsats og økt kommunikasjon mellom klinikere og forskningsmiljøer vil antakelig kunne bidra til å bedre kvaliteten på data om tvang som rapporteres til Norsk Pasientregister.

3. Formålet med nettverket

Nettverket skal bidra til kunnskapsutvikling og forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet ved å bidra praktisk til at det kan gjennomføres metodisk holdbar forskning på dette området i Norge.

4. Organisering

Styringsgruppe – Helsedirektoratet ved divisjon psykisk helse og rus utgjør styringsgruppen for nettverket. Det avholdes styringsmøter mellom nettverksadministrasjonen og Helsedirektoratet hvert halvår. Styringsmøtene skal benyttes til å følge opp de årlige oppdragsbrevene fra direktoratet og realiseringen av nettverkets mandat, dets strategiplan, årlige virksomhetsplan og budsjett.

Nettverksadministrasjon – forankres ved Universitetet i Tromsø (UiT), Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). UiT ansetter en leder for nettverket som innehar de nødvendige faglige kvalifikasjoner, samt sørger for nødvendige administrative og faglige ressurser innenfor de årlige budsjettrammer som fastsettes av Helsedirektoratet.

Arbeidsutvalg – Opprettes og ledes av nettverksadministrasjonen. Arbeidsutvalget skal bistå nettverksadministrasjonen i den strategiske planleggingen, herunder bidra aktivt i arbeidet med å utvikle en forskningsplan.

Forskergruppe/faglig ressursgruppe – Faglig forum for forskere. Gruppen ledes av nettverksadministrasjonen og skal bidra i arbeidet med å oppsummere kunnskapsstatus og identifisere behov for kompetanseheving og ny forskning. Gruppen skal ha en balansert sammensetning som kan endres ved behov. Deltakelse i gruppen krever erfaring fra eller med aktiv forskning.

Referansegruppe – Opprettes og ledes av nettverksadministrasjonen Gruppen skal ha en rådgivende funksjon i forhold til nettverksadministrasjonen og dens arbeid. Gruppen skal være høringsinstans i arbeidet med å utarbeide en forskningsplan og strategi. Gruppen skal ha en balansert sammensetning av representanter fra de regionale helseforetakene, relevante kompetanse- og forskningsmiljø og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Behovet for deltakelse fra yrkesorganisasjonene skal vurderes fra sak til sak.

Nettverksmøter – Nettverksadministrasjonen arrangerer et større nettverksmøte i gang i året. Møtene skal være åpne for alle interesserte fra fag-, bruker-, kompetanse- og forskningsmiljøer etc. Møtene skal være en viktig arena for kunnskapsutveksling og debatt og bidra til økt kompetanse og forskningsinteresse for problemstillinger knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern.

Organisasjonskart »

5. Oppgaver og funksjoner

Nettverket skal ha forskning og fagutvikling knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, som sin kjerneoppgave. Virksomheten i nettverket skal bidra til målet om redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern.

Arbeidet organiseres etter en nettverksmodell. Det vil si at fagmiljøer, fagpersoner, kliniske så vel som vitenskapelige, som har kompetanse på området knyttes sammen i et organisert samarbeid.

Nettverksadministrasjonen ved Universitetet i Tromsø skal være det administrative knutepunktet for dette samarbeidet og med ansvar for å bygge opp og drive nett verket. Nettverksadministrasjonen skal samarbeide med andre vitenskapelige miljøer og institusjoner med kompetanse på området både i Norge og Internasjonalt.

Nettverksadministrasjonen kan utføre enkelte utredningsarbeid på oppdrag fra Helsedirektoratet. Slike oppdrag avtales særskilt.

På grunnlag av mandatet skal Universitet i Tromsø utarbeide en samlet plan for oppbyggingen og driften av nettverket gjennom prosjektperioden. De årlige virksomhetsplanene utarbeides på basis av dette overordnete plandokumentet.

6. Avgrensning – forholdet til andre tjenesteområder

Nettverket skal konsentrere sin virksomhet rundt tema og problemstillinger knyttet til bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Bruk av tvang i det psykiske helsevernet for barn og unge omfattes av nettverket. Bruk av tvang i behandlingen innenfor russektoren, eldreomsorgen og overfor psykisk utviklingshemmede faller utenfor nettverkets ansvarsområde. Et nærmere samarbeid opp mot disse sektorene ville kunne bli vurdert på sikt.

7. Målsetninger og leveranser for nettverksadministrasjonens arbeid

Nettverksadministrasjonen skal gjennom sitt arbeid bidra til at det kan drives målrettet og metodisk holdbar forskning om bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.

Leveranser:

 • Utarbeide en helhetlig plan for forskning og kunnskapsutvikling om tvang i psykisk helsevern i Norge
 • Systematisere og vurdere eksisterende kunnskap om bruk av tvang i psykisk helsevern, herunder kunnskap om alternativer til tvang, og gjøre dette tilgjengelig i en litteraturdatabase. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsebiblioteket.
 • Fremskaffe og føre oversikt over tidligere og pågående forskningsprosjekter om tvang knyttet til psykisk helsevern gjennom en egen forskningsdatabase.
 • Utarbeide en samlet oversikt over relevante nøkkeldata om bruk av tvang i Norge som gjøres lett tilgjengelig på nettverkets hjemmeside.

Evalueringskriterier:

 • Kvalitet og brukervennlighet i hhv litteratur- og forskningsdatabasene.
 • Bruk av databasene ved igangsetting og gjennomføring av ny forskning.
 • Antall publikasjoner med statusbeskrivelser av kunnskapsstatus fra nettverksadministrasjonen..

Nettverksadministrasjonen skal bistå kliniske forsknings- og fagutviklingsmiljøer, universitet, høyskoler og kompetansemiljøer innenfor psykisk helsevern med råd og veiledning i forhold til utforming og gjennomføring av metodisk holdbare forskning – og utviklingsprosjekter*.

Leveranser:

 • Bidra med generell forskningsveiledning til kliniske miljøer, ulike kompetansemiljøer innenfor psykisk helsevern og universitets- og høyskolemiljøer.

Evalueringskriterier:

 • Omfang av rådgivning og forskningsveiledning til relevante miljøer fra nettverket.
 • Brukernes vurdering av kvalitet og betydning av mottatt veiledning.

Nettverksadministrasjonen skal bidra til å øke interessen for forskning om tvang innenfor det psykiske helsevernet i Norge, gjennom å knytte sammen relevante miljøer og legge til rette for kunnskapsutveksling og debatt.

Leveranser:

 • Utforme en kommunikasjons- og informasjonsplan
 • Knytte sammen relevante fag- og forskningsmiljøer i et organisert samarbeid.
 • Skape arenaer for kunnskapsutveksling og debatt mellom forskere, kliniske miljøer og kompetansemiljøer i psykisk helsevern, og bruker- og pårørendeorganisasjoner.
 • Arrangere møtepunkter for de ovennevnte miljøer og eventuelt andre.

Evalueringskriterier:

 • Grad av deltakelse fra ulike miljøer i nettverksmøtene, referansegruppen og deres vurdering av disse foraene.
 • Utvikling i antall brukere av litteraturdatabasen i løpet av perioden.

Nettverksadministrasjonen skal være en pålitelig, nyansert og oppdatert kunnskapskilde ift. fakta og viktige problemstillinger når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern.

>Leveranser:

 • Opprette hjemmesider som gir enkel tilgang til relevant informasjon og kunnskap, også når det gjelder omfang av tvang i Norge.
 • Bistå med nyansert og forskningsbasert kunnskap i samfunnsdebatten.

Evalueringskriterier:

 • Antall treff på nettverkets hjemmesider i løpet av et år.
 • Antall henvendelser til nettverket, særlig forespørsler om kunnskap om tvang.
 • Vurdering av hjemmesidenes innhold, kvalitet, brukervennlighet med mer.

Tilbake til toppen


* Driftsansvaret for nettverket innebærer ikke i seg selv gjennomføring av forskning eller veiledningsansvar for enkeltpersoner. Forskning som utføres av deltakere i forskergruppen vil derfor være finansiert av andre.