COVID-19

Vi rydder vår oppslagstavle for å publisere informasjon relatert til psykiske helsetjenester under koronavirus utbruddet.

Først og fremst må man kjenne til norske retningslinjer. Helsedirektoratet har samlet disse på en egen side.

Kapittel 7 om ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse i kommunen >>

Brev med anbefalinger og beslutninger fra Helsedirektoratet til helsetjenesten og andre offentlige instanser >>

Folkehelseinstituttet – Tiltak i spesialisthelsetjenesten >>


Det finnes også utenlandske artikler og veiledere som kan være nyttige, men som av forskjellige grunner (annet lovverk, smitteutbredelse m.m.) ikke er like relevante for situasjonen i Norge:

Artikkel av Zhu et. al om erfaringer fra Kina i håndtering av smitte og smittefare hos inneliggende pasienter >>

Et interessant forslag Zhu kommer med er at alle nyinnlagte pasienter i psykisk helsevern bør observeres i 14 dager i en egen enhet før overføring til vanlig sykehusavdeling. I en situasjon med høy smittespredning i befolkningen kan dette bli hensiktsmessig.

Nasjonal veileder fra England for håndtering av akutt uro hos innlagte pasienter i akuttenheter under COVID-19 >>

NB: Tett knyttet til engelsk lovgivning (Mental Healthcare Act). Lite er derfor overførbart. Interessante er råd mtp. medisinering og smittevernsutstyr i utageringssituasjoner. Det kommer sterk anbefaling om å opprette lokale etiske komiteer for å behandle vanskelige saker i grenseland mellom psykisk helse og smittevern. Dette bør kanskje vurderes i Norge også.


Aktuelt fra TvangsForsk

Nasjonal konferanse om forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, Oslo 28-29 april 2009

by siteman1099 • 14. januar 2009

Hva vet vi om bruk av tvang i det psykiske helsevernet – og hvordan stimulere til økt forskning om det vi ikke vet?


Husum: – Tvang er dårlig behandling

by siteman1099 • 18. desember 2008

– Tvang er ikke behandling, men medisinering og skjerming. Advokatene kan bruke menneskerettighetene som brekkstang for å endre de bastante holdningene som finnes i psykisk helsevern, og flere profesjoner bør dele på definisjonsmakten, sa psykologspesialist og Sintef-forsker Tonje Lossius Husum på sivilombudsmannens årlige menneskerettighetsseminar.


Tvang – en siste utvei

by siteman1099 • 14. desember 2008

Lisbeth Normann. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
«Norsk Sykepleierforbund er enig i at en større satsing på lavterskel tilbud og tidlige intervensjoner er viktigst for å få ned tvang i psykisk helsevern. Samtidig mener vi at tvangsbruken innen psykisk helsevern slik den er organisert i dag også kan reduseres drastisk.»


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.