Påmelding til Holmen-seminaret 2020!

Tema: «Intervensjonsstudier – hvordan studere tiltak som reduserer tvang?»

Datoer blir 26. og 27. mai (tirsdag-onsdag).

Påmelding >>

Foreløpig program >>

Tema for gruppediskusjoner er ikke endelig bestemt. Vi ber om innspill til tema til: tvangsforsk@unn.no

Aktuelt fra TvangsForsk

Tvang – en siste utvei

by siteman1099 • 14. desember 2008

Lisbeth Normann. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
«Norsk Sykepleierforbund er enig i at en større satsing på lavterskel tilbud og tidlige intervensjoner er viktigst for å få ned tvang i psykisk helsevern. Samtidig mener vi at tvangsbruken innen psykisk helsevern slik den er organisert i dag også kan reduseres drastisk.»


Den norske legeforeningen: Mindre bruk av tvang i psykisk helsevern

by siteman1099 • 20. november 2008

Det er en målsetting for Legeforeningen at mest mulig av helsetjenestene innen psykisk helsevern skal skje på frivilllig basis.


Krever tiltak mot bruk av tvang

by siteman1099 • 30. oktober 2008

Oslo (ANB): Venstre krever tiltak mot bruk av tvang i psykiatrien. Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i psykiatrien i løpet av ett år. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente.


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.