COVID-19

Vi rydder vår oppslagstavle for å publisere informasjon relatert til psykiske helsetjenester under koronavirus utbruddet.

Først og fremst må man kjenne til norske retningslinjer. Helsedirektoratet har samlet disse på en egen side.

Kapittel 7 om ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse i kommunen >>

Brev med anbefalinger og beslutninger fra Helsedirektoratet til helsetjenesten og andre offentlige instanser >>

Folkehelseinstituttet – Tiltak i spesialisthelsetjenesten >>


Det finnes også utenlandske artikler og veiledere som kan være nyttige, men som av forskjellige grunner (annet lovverk, smitteutbredelse m.m.) ikke er like relevante for situasjonen i Norge:

Artikkel av Zhu et. al om erfaringer fra Kina i håndtering av smitte og smittefare hos inneliggende pasienter >>

Et interessant forslag Zhu kommer med er at alle nyinnlagte pasienter i psykisk helsevern bør observeres i 14 dager i en egen enhet før overføring til vanlig sykehusavdeling. I en situasjon med høy smittespredning i befolkningen kan dette bli hensiktsmessig.

Nasjonal veileder fra England for håndtering av akutt uro hos innlagte pasienter i akuttenheter under COVID-19 >>

NB: Tett knyttet til engelsk lovgivning (Mental Healthcare Act). Lite er derfor overførbart. Interessante er råd mtp. medisinering og smittevernsutstyr i utageringssituasjoner. Det kommer sterk anbefaling om å opprette lokale etiske komiteer for å behandle vanskelige saker i grenseland mellom psykisk helse og smittevern. Dette bør kanskje vurderes i Norge også.


Aktuelt fra TvangsForsk

Moralistisk medisinering

by siteman1099 • 2. september 2013

Det moralistiske skillet mellom ulike typer medisiner mot psykose må bort.


Avviser for mye tvang

by siteman1099 • 3. august 2013

Leder av Kontrollkommisjonen ved Ålesund psykiatriske sjukehus, Nils Grytten, mener det ikke foregår noe overdreven tvangsbruk ved klinikken.


Fylkeslegen på uanmeldt tilsyn

by siteman1099 • 1. august 2013

Folk fra Fylkeslegens kontor er nå på et uanmeldt tilsyn ved Voksenpsykiatrisk avdeling ved Ålesund sykehus. Bakgrunnen for tilsynet er en omfattende bekymringsmelding fra ansatte ved en av avdelingene.


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.