COVID-19

Vi rydder vår oppslagstavle for å publisere informasjon relatert til psykiske helsetjenester under koronavirus utbruddet.

Først og fremst må man kjenne til norske retningslinjer. Helsedirektoratet har samlet disse på en egen side.

Kapittel 7 om ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse i kommunen >>

Brev med anbefalinger og beslutninger fra Helsedirektoratet til helsetjenesten og andre offentlige instanser >>

Folkehelseinstituttet – Tiltak i spesialisthelsetjenesten >>


Det finnes også utenlandske artikler og veiledere som kan være nyttige, men som av forskjellige grunner (annet lovverk, smitteutbredelse m.m.) ikke er like relevante for situasjonen i Norge:

Artikkel av Zhu et. al om erfaringer fra Kina i håndtering av smitte og smittefare hos inneliggende pasienter >>

Et interessant forslag Zhu kommer med er at alle nyinnlagte pasienter i psykisk helsevern bør observeres i 14 dager i en egen enhet før overføring til vanlig sykehusavdeling. I en situasjon med høy smittespredning i befolkningen kan dette bli hensiktsmessig.

Nasjonal veileder fra England for håndtering av akutt uro hos innlagte pasienter i akuttenheter under COVID-19 >>

NB: Tett knyttet til engelsk lovgivning (Mental Healthcare Act). Lite er derfor overførbart. Interessante er råd mtp. medisinering og smittevernsutstyr i utageringssituasjoner. Det kommer sterk anbefaling om å opprette lokale etiske komiteer for å behandle vanskelige saker i grenseland mellom psykisk helse og smittevern. Dette bør kanskje vurderes i Norge også.


Aktuelt fra TvangsForsk

Dagbladets artikkelserie om tvang samlet på én side

by siteman1099 • 9. mai 2013

I april og mai 2013 skrev Dagbladet en rekke artikler om bruken av tvang i det psykiske helsevern, som følge av at «Erik» fortalte sin historie. Vi har samlet alle artiklene på en egen side.


– Legevakta henviser oftest pasienter til tvang

by siteman1099 • 8. mai 2013

– Fastlegen, som vanligvis kjenner pasienten best, henviser sjeldnere til tvang, viser ny norsk studie


Full gransking etter Dagbladets avsløring om Ivar, som døde i reimer

by siteman1099 • 7. mai 2013

Fylkesmannen i Troms gjør kuvending og vil nå til bunns i saken


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.