COVID-19

Vi rydder vår oppslagstavle for å publisere informasjon relatert til psykiske helsetjenester under koronavirus utbruddet.

Først og fremst må man kjenne til norske retningslinjer. Helsedirektoratet har samlet disse på en egen side.

Kapittel 7 om ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse i kommunen >>

Brev med anbefalinger og beslutninger fra Helsedirektoratet til helsetjenesten og andre offentlige instanser >>

Folkehelseinstituttet – Tiltak i spesialisthelsetjenesten >>


Det finnes også utenlandske artikler og veiledere som kan være nyttige, men som av forskjellige grunner (annet lovverk, smitteutbredelse m.m.) ikke er like relevante for situasjonen i Norge:

Artikkel av Zhu et. al om erfaringer fra Kina i håndtering av smitte og smittefare hos inneliggende pasienter >>

Et interessant forslag Zhu kommer med er at alle nyinnlagte pasienter i psykisk helsevern bør observeres i 14 dager i en egen enhet før overføring til vanlig sykehusavdeling. I en situasjon med høy smittespredning i befolkningen kan dette bli hensiktsmessig.

Nasjonal veileder fra England for håndtering av akutt uro hos innlagte pasienter i akuttenheter under COVID-19 >>

NB: Tett knyttet til engelsk lovgivning (Mental Healthcare Act). Lite er derfor overførbart. Interessante er råd mtp. medisinering og smittevernsutstyr i utageringssituasjoner. Det kommer sterk anbefaling om å opprette lokale etiske komiteer for å behandle vanskelige saker i grenseland mellom psykisk helse og smittevern. Dette bør kanskje vurderes i Norge også.


Aktuelt fra TvangsForsk

Lå åtte timer reimet til senga – så døde Ivar (64)

by siteman1099 • 2. mai 2013

Helsetilsynet gransket aldri om den hjertesyke mannen ble gitt forsvarlig behandling på Åsgård i Tromsø


Endrer ikke lovverk for tvang

by siteman1099 • 1. mai 2013

– Det er skuffende at Støre holder igjen prosessen med å endre lovverket rundt bruk av tvang innen psykisk helse, sier landsleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud


– Bruken av tvang i psykiatrien skal ned

by siteman1099 • 24. april 2013

Helseminister Jonas Gahr Støre varsler nye tiltak dersom målsettingen om mindre tvang i psykiatrien ikke innfris


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.