Regelverk

Regelverk

Sentrale lover og forskrifter

Her finner du oversikt over lover som kan spille inn ved tvungent psykisk helsevern. Videre finner du høringer TvangsForsk har gitt uttalelse på, informasjon om kontrollkommisjonen, og oversikt over menneskerettighetene.

Pasientrettighetsloven»

Lov om pasientrettigheter, skal bidra til å sikre at pasienter får lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven skal også fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasientens liv, integritet og menneskeverd.

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) »

Psykisk helsevern skal som hovedregel skje ved frivillighet. I visse tilfeller kan psykisk helsevernloven gi hjemmel for bruk av tvang.

Utdrag fra straffeloven §39; §44 og §45

Straffeloven »

Når det anses nødvendig for å verne samfunnet, kan en lovbryter som er straffri etter § 44 første ledd overføres til tvungent psykisk helsevern.

Rundskriv til psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften (IS 9/2012) er et samlet og oppdatert rundskriv som erstatter departementets rundskriv I-10/ 2001.

Informasjon om psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften på Helsedirektoratets nettsider»

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hovedoppgave å ivareta pasientenes rettssikkerhet. Som pasient eller pårørende kan man klage på tvangsvedtak, og man har også en del rettigheter.

Om kontrollkommisjonen (Helsedirektoratet)»

Brosjyre om rettssikkerhet ved tvang (Helsedirektoratet)»

Landets kontrollkommisjoner (Helsedirektoratets sider)»

Lovdata om kontrollkommisjonen»

Lovdata om etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern»

Forskrift om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet»