Tvangsinnleggelser Trend - Nøkkeltall tvang

NØKKELTALL

Kort om tallene

Tallene (inkludert illustrasjon) er hentet fra helsedirektoratets side for nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) i psykisk helsevern for voksne. 

Det finnes kun to NKI som omhandler tvang:

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Helsedirektoratet har gitt ut to nye rapporter om bruk av tvang i Norge. En om utvikling i bruk av tvang fra 2013-2017, og en med analyser fra 2017.

Tvangsinnleggelser

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viste at 5 500 pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 7 704
ganger i 2017. Av disse var det 145 tvangsinnleggelser av 105 pasienter yngre enn 18 år (innleggelser i barne- og ungdomspsykiatrien). Omlag halvparten starter med en tvungen observasjon. Median varighet (den vanligste lengden) var på 12 døgn for hver pasient.

Foreløpige tall fra 2018 (kun tvangsinnleggelser i voksenpsykiatri): 7849

Tvangsmiddelbruk og skjerming

I 2017:

For 48 personer per 100 000 innbygger over 16 år ble det fattet vedtak om et av de fire tvangsmidler som kan benyttes (mekaniske tvangsmidler, korttidsvirkende legemidler, isolasjon og kortvarig fastholding).

For 58 per 100 000 innbygger over 16 år, ble det fattet vedtak om skjerming.

Tvangsbehandling

Andelen av befolkningen som fikk vedtak om tvangsbehandling (medisiner eller ernæring) var i 2017 på 42 per 100 000 innbygger over 16 år.  

Utfyllende kommentarer

Antall tvangsinnleggelser har holdt seg stabilt høyt over de siste 7 årene, både når det gjelder antall tvangsinnleggelser, antall personer som blir tvangsinnlagt og varigheten av tvangsinnleggelser. Etter lovendring i psykisk helsevernloven i 2017 (innføring av manglende samtykkekompetanse som kriterie), gikk antallet tvangsinnleggelser noe ned; dette ser ut til i hovedsak ha vært en reduksjon i korte tvangsinnleggelser. De nyeste tallene viser at nedgangen var forbigående.

Både totalt antall vedtak om tvangsmidler og tvangsbehandling har økt noe siden 2013. For tvangsmidler er det spesielt kortvarig fastholding som er gått opp i årene 2015-2017 (antatt årsak bedre rapporteringspraksis), mens bruk av legemidler og isolasjon har vært relativt stabil, og bruk av mekaniske tvangsmidler økt litt. 

Tvunget psykisk helsevern

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid, uten å ha gitt sitt samtykke. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år.

Tvungen observasjon Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Tvangsmidler

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Tvangsbehandling

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdomspsykiatrien.