Tvangsinnleggelser_Trend
Kilde: Rapport IS-2812. Tvang i psykisk helsevern 2013-2017

NØKKELTALL

Kort om tallene

Tallene er hentet fra helsedirektoratets side for nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) i psykisk helsevern for voksne. 

Det finnes kun to NKI som omhandler tvang:

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Helsedirektoratet har gitt ut to nye rapporter om bruk av tvang i Norge. En om utvikling i bruk av tvang fra 2013-2017, og en med analyser fra 2017.


Tvangsinnleggelser

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viste at 5 500 pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 7 704
ganger i 2017. Av disse var det 145 tvangsinnleggelser av 105 pasienter yngre enn 18 år (innleggelser i barne- og ungdomspsykiatrien). Omlag halvparten starter med en tvungen observasjon. Median varighet (den vanligste lengden) var på 12 døgn for hver pasient.

Foreløpige tall fra 2018 (kun tvangsinnleggelser i voksenpsykiatri): 7849. Endelig tall (inkludert gruppen 16-18 år) vil sannsynligvis bli rundt 200 høyere enn dette.

Tvangsbehandling (2017):

  • 1783 vedtak om tvangsbehandling, i all hovedsak medikamentell (70 vedtak om ernæring)

Antall tvangsmiddelvedtak (2017):

  • Mekaniske tvangsmidler:                               4453 vedtak (for 941 personer)
  • Isolasjon:                                                        1174 vedtak (for 349 personer)
  • Korttidsvirkende beroligende legemidler:   1652 vedtak (for 729 personer)
  • Kortvarig fastholding:                                    7530 vedtak (for 1571 personer)

Insidensrater (2017):

  • Bruk av tvangsmidler etter §4-8:                    48/ 100 000 personer
  • Bruk av skjerming etter §4-3:                         58/ 100 000 personer
  • Bruk av tvangsbehandling etter §4-4:            42/ 100 000 personer

Utfyllende kommentarer

Antall tvangsinnleggelser har holdt seg relativt stabilt de siste syv årene, både når det gjelder antall tvangsinnleggelser, antall personer som blir tvangsinnlagt og gjennomsnittlig varighet av innleggelser. Etter endringen i psykisk helsevernloven i 2017 (innføring av manglende samtykkekompetanse som vilkår for bruk av tvang), gikk antallet tvangsinnleggelser noe ned. Det ser ut til i hovedsak å ha vært en reduksjon i tvangsinnleggelser med kort varighet. Tallene fra 2018 viser at nedgangen var forbigående. Mulig årsak var at enkelte pasientgrupper uten samtykkekompetanse og uten motstand mot innleggelse, som tidligere var tatt imot frivillig, nå måtte tas imot på tvang. Til tross for sannsynlig, er det ikke mulig å sikkert knytte årsaken bak variasjonene til lovendringen, da det er svært mange faktorer som innvirker på tvangstallene.

For tvangsmidler er det spesielt kortvarig fastholding som er gått opp i årene 2015-2017 (om lag doblet antall vedtak). Antall vedtak om korttidsvirkende beroligende legemidler og isolasjon har vært relativt stabil i samme periode. Bruk av mekaniske tvangsmidler økte litt i perioden 2016-2017, deretter har det vært uendret antall vedtak.

Tvunget psykisk helsevern

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid, uten å ha gitt sitt samtykke. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år.

Tvungen observasjon Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Tvangsmidler

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Tvangsbehandling

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdomspsykiatrien.