Nøkkeltall Tvang

NØKKELTALL

Kort om tallene: Tallene er oppdatert i 2017. Dette er de siste tilgjengelige tallene og dette spesifiseres i hvert avsnitt.

Tvangsinnleggelser

Det ble i 2015 rapportert inn 7 788 tvangsinnleggelser til Norsk pasientregister (NPR). Antall tvangsinnlagte personer er 5 608 og antall tvangsdøgn er 343 261, som gir en median varighet på 31 døgn per person.

Antall underlagt tvunget opphold en gitt dag

På en gitt dag er det ca. 692 personer som er tvangstilbakeholdt (data fra 2012). Av disse var 47 personer innlagt på § 2-2 frivillig kontrakt.

Tvangsmiddelbruk

Det ble i 2014 fattet 11 653 vedtak om bruk av tvangsmidler fordelt på vedtak om mekaniske tvangsmidler, korttidsvirkende legemidler, isolasjon og kortvarig fastholding.
Det ble også fattet 4 507 vedtak om skjerming i tillegg til disse ovvennevnte kategoriene.

Tvangsbehandling

Det ble registrert 2 532 innrapporterte vedtak om tvangsbehandling med legemidler fordelt på 1 502 unike pasienter (tabell 3.9: 2014). Fylkesmennene behandlet i 2015
1 061 klager på tvangsbehandling mot 1058 klager året før.

Det er heftet usikkerhet til tallene. Hvordan tilgjengelige tall skal forstås er utdypet i teksten under. Her finnes også mer detaljerte tall for bruk av tvang.

Utfyllende kommentarer

Antall tvangsinnleggelser har holdt seg stabilt høyt over de siste 12 årene, både når det gjelder antall tvangsinnleggelser, antall personer som blir tvangsinnlagt og varigheten av tvangsinnleggelser. Det er videre knyttet usikkerhet til data omkring bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling, og de oppgitte tallene er sannsynligvis minimumstall.

Tvunget psykisk helsevern

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid, uten å ha gitt sitt samtykke. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år.

Tvungen observasjon Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Tvangsmidler

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Tvangsbehandling

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdomspsykiatrien.