Nøkkeltall Tvang

NØKKELTALL

Kort om tallene

Tallene er oppdatert per februar 2019. På dette tidspunktet forelå det tall for til og med 2026/2017. Tallene er hentet fra Helsedirektoratets hjemmeside (https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard)

 

Helsedirektoratet har gitt ut to nye rapporter om bruk av tvang i Norge. En om utvikling i bruk av tvang fra 2013-2017, og en med analyser fra 2017. Begge rapportene kan lastes ned her:

https://helsedirektoratet.no/nyheter/sma-endringar-i-bruk-av-tvang

 

Tvangsinnleggelser

Det ble i 2017 rapportert inn 7 659 tvangsinnleggelser til Norsk pasientregister (NPR). Antall tvangsinnlagte personer som ble tvangsinnlagt var 5 773 personer. Median varighet (den vanligste lengden) var på 12 døgn for hver pasient.

Antall underlagt tvunget opphold en gitt dag

Dette antallet rapporteres ikke lenge. Siste gang dette ble gjort var i 2012, og da var det ca. 692 personer som er som var tvangstilbakehold.

 

Tvangsmiddelbruk og skjerming

Tallene er oppgitt som antall personer som ble utsatt for tvangsmiddelbruk per 100 000 innbygger over 16 år. I 2017 var det 48 personer per 100 000 innbygger over 16 år som ble utsatt for et av de fire tvangsmidler som kan benyttes: Mekaniske tvangsmidler, korttidsvirkende legemidler, isolasjon og kortvarig fastholding.
Andelen som ble utsatt for skjerming var 54 per 100 000 innbygger 16 år eller  eldre (2016)

 

Tvangsbehandling

Andelen som fikk vedtak om tvangsbehandling var i 2016 48 per 100 000 innbygger mellom 18 og 69 år.  

 

Utfyllende kommentarer

Antall tvangsinnleggelser har holdt seg stabilt høyt over de siste 12 årene, både når det gjelder antall tvangsinnleggelser, antall personer som blir tvangsinnlagt og varigheten av tvangsinnleggelser. Både totalt antall bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling har økt noe siden 2012. For tvangsmidler er det isolasjon og holding som er gått opp, mens bruk av legemidler har vært stabil, og bruk av mekaniske tvangsmidler har gått ned (2012.2017).

Tvunget psykisk helsevern

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid, uten å ha gitt sitt samtykke. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år.

Tvungen observasjon Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Tvangsmidler

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Tvangsbehandling

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdomspsykiatrien.