Tvangsinnleggelser 2014 2018 - Nøkkeltall tvang

NØKKELTALL

Kort om tallene

Tallene er hentet fra helsedirektoratets side for nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) i psykisk helsevern for voksne. 

Det finnes kun to NKI som omhandler tvang:

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

 

De siste rapportene Helsedirektoratet har utgitt om bruk av tvang i Norge:

Tvang i psykisk helsevern – Utvikling i perioden 2013-2017,

Tvang i psykisk helsevern – Status etter lovendringene i 2017.


Tvangsinnleggelser (2018):

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viste at 5707 pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 8076 ganger. Om lag 150 av disse var yngre enn 18 år (innleggelser i barne- og ungdomspsykiatrien). Halvparten av tvangsinnleggelsene starter med tvungen observasjon. Median varighet var på 14 døgn for hver pasient.

Tvangsbehandling (2018):

  • 1974 vedtak om tvangsbehandling, i all hovedsak medikamentell (56 vedtak om ernæring)

Tvangsmiddelvedtak (2018):

  • Mekaniske tvangsmidler:                               4047 vedtak (for 1017 personer)
  • Isolasjon:                                                        1350 vedtak (for 340 personer)
  • Korttidsvirkende beroligende legemidler:   1913 vedtak (for 823 personer)
  • Kortvarig fastholding:                                    7708 vedtak (for 1695 personer)

Insidensrater, pr 100 000 innbyggere over 16 år (2018):

  • Tvangsinnleggelser etter §3-2/§3-3:             186/ 100 000
  • Skjerming etter §4-3:                                     65/ 100 000
  • Tvangsbehandling etter §4-4:                       46/ 100 000
  • Tvangsmidler etter §4-8:                               51/ 100 000

Utfyllende kommentarer

Antall tvangsinnleggelser har holdt seg relativt stabilt de siste syv årene, både når det gjelder antall tvangsinnleggelser, antall personer som blir tvangsinnlagt og gjennomsnittlig varighet av innleggelser. Etter endringen i psykisk helsevernloven i 2017 (innføring av manglende samtykkekompetanse som vilkår for bruk av tvang), gikk antallet tvangsinnleggelser noe ned. Det ser ut til i hovedsak å ha vært en reduksjon i tvangsinnleggelser med kort varighet. Tallene fra 2018 viser at nedgangen var forbigående. Mulig årsak kan være innskjerping av at pasientgrupper uten samtykkekompetanse men uten motstand mot innleggelse, likevel må tas imot på tvang (skjerpet fokus på nødvendigheten av samtykke som grunnlag for frivillighet). Til tross for sannsynlig, er det likevel ikke mulig å sikkert si at dette skyldtes lovendringen, da det er svært mange faktorer som innvirker på tvangstallene.

For tvangsmidler er det spesielt kortvarig fastholding som har gått opp i årene 2015-2018 (om lag doblet antall vedtak). Antall vedtak om korttidsvirkende beroligende legemidler og isolasjon har vært relativt stabil i samme periode. Bruk av mekaniske tvangsmidler økte i perioden 2016-2017 (3559 til 4453 vedtak), deretter har det vært en liten reduksjon (4047 vedtak i 2018).

Tvunget psykisk helsevern

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid, uten å ha gitt sitt samtykke. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år.

Tvungen observasjon Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Tvangsmidler

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Tvangsbehandling

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdomspsykiatrien.