finansiering

Søk midler

Nettverket kan bidra med økonomisk støtte til prosjektutvikling

Hva finansierer vi?

Formålet med stimuleringsmidlene er å bidra til at gode forskningsideer innen tvangsfeltet kan utvikles til ferdige forskningsprotokoller/prosjekt, som kan legges til grunn når det søkes om finansiering gjennom de etablerte finansieringskildene for forskning.

Midlene kan for eksempel brukes til at interesserte samarbeidspartnere kan møtes, til konsulenthjelp fra erfarne forskere, statistikere eller it-konsulenter, hjelp til litteratursøk og lignende.

Tematisk avgrensningForskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Det kan gis bidrag til alle typer prosjektutvikling om forskning om bruk av tvang innen det psykiske helsevernet. Rusfeltet, psykisk utviklingshemming og demens faller utenfor rammene for tildeling.

Det er en fordel om eventuelle søkere kjenner til innholdet i forskningsplanen som TvangsForsk har utarbeidet, og at søknaden relateres til denne planen.

Søknadsprosedyre

Søknader kan sendes fortløpende på elektronisk skjema.

Avgjørelsene skjer kvartalsvis og søknadene må være inne 14 dager før de respektive datoene for søknadsbehandlingen:

1. april
1. juli
1. oktober
1. januar

Søknadsbeløp

Midlene er begrenset og vi ønsker at så mange gode ideer som mulig kan dra nytte av ordningen. Det er derfor ikke realistisk å regne med store beløp ved en eventuell tildeling. Tentativt ser vi for oss beløp i størrelsesordenen 50 000 – 100 000 kr. per prosjekt.

Forskningsutvalget

Søknadene blir behandlet av et forskningsutvalg som er selvstendig i forhold til TvangsForsk. Forskningsutvalget består av:

  • Georg Høyer, leder av TvangsForsk, professor dr. med.
  • Siren Hoven, avdelingsoverlege, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn
  • Trine Sørensen, brukerrepresentant.

Klageordning

Man har rett til å klage over et vedtak. Klagefristen er tre uker fra den dag tildelingsbrevet er mottatt.

Tildelingslister

2014

Pårørendes rolle ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Reidun Norvoll og Marit Helene Hem
Senter for medisinsk etikk, UiO
Reise og nettverksbygging kr. 25. 000 pr. person

2013

Opplevd og formell bruk av tvang i behandling av unge mennesker med schizofreni
Vidir Sigrunarson
St. Olavs hospital
Lønns- og driftsmidler kr. 60.000

Formell og opplevd tvang og suicidalitet ved innleggelse i i akuttpsykiatrisk avdeling
Astrid Prestmo
St. Olavs hospital
Lønns- og driftsmidler kr. 100.000

Bruk av tvang i sikkerhetspsykiatrien, 1895-1987
Øyvind Thomassen
Adresse: Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Lønns- og driftsmidler kr. 60.000

Erfaringer med tvang blant brukere i prosjektet brukerstyrt plass.
Camilla B. Gudde, St. Olavs hospital, avd. Brøset.
Lønns- og driftsmidler kr. 50.000.


2012

Pasienter opplevelse av krenkelse
Tonje Lossius Husum, psykologspesialist
Lønnsmidler 30 000,-


2011

Dobbeltdiagnoser og tvangsbehandling i psykisk helsevern
Anne Opsal, Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF
Lønns- og driftsmidler 60 000,-

Tvang og innsikt i psykiske helsevern
Marit Hem, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
Lønnsmidler 59 269,-

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
Kjell Nordby, SIHF, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering, FoU, Helse Sør-øst
Lønnsmidler: 60 000,-

Vurdering av tvang på distriktspsykiatrisk senter – dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagen
Torkil Berge, DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus
Lønnsmidler: 60 000,-