paper note ipad 76752 - Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år. Fra 1. september 2017, er det kun når vedkommende mangler samtykkekompetanse at tvungent psykisk helsevern kan opprettes med bakgrunn i behov for behandling.

Tvungen observasjon 

Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Aktuelt fra TvangsForsk om Psykisk helsevern med døgnopphold

Tvangstallene for 2018 er publiserte

by Kent Jensen • 28. februar 2020

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg. Les rapporten >> Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>> Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, […]


bilde av rapporten - Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak

by tonje • 24. oktober 2018

Østenstadutvalget (tvangslovutvalget) har fått gjennomført en evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak av Oxford Research AS. Rapporten kan leses her, og kapittel 3 er en undesøkelse av kvaliteten på vedtak som fattes i følge psykisk helsevernloven: http://tvangspub.tvangsforskning.no/node/374  


Krav om oppheving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Dom fra Frostating lagmannsrett

by siteman1099 • 23. oktober 2017

Informasjon om en dom hvor spørsmål om samtykkekompetanse og spørsmål om tvunget psykisk helsevern har vært prøvet i retten.


Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer

by siteman1099 • 13. april 2016

I en kommentar i Tidsskrift for den norske legeforening (april 2016) skriver en rekke spesialister innen psykisk helse at det har blitt identifisert tre viktige forutsetninger for endring.


Underkjente mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse

by siteman1099 • 2. februar 2016

En studie som forskere i Bergen står bak, finner at mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse ble underkjent når de ble vurdert av psykologspesialist eller psykiater på sykehuset. Studien omfatter 2813 tvangsinnleggelser i perioden 2005-2008, initiert av lege ved psykiatrisk legevakt, somatisk sykehus, kommunal legevakt eller hos fastlege. Førsteforfatter av studien er forsker Nikolai Fuglseth ved Uni Research Helse.


-Lat ikkje psykiatrien påføre traumer til enda ein generasjon

by siteman1099 • 29. januar 2016

Det sier Inger-Mari Eidsvik, som i tillegg til å ha personlig erfaring med tvangsinnleggelser også er utdannet barnevernspedagog, har første og andre avdeling i spesialpedagogikk, SEPREP (Psykiatriutdanning med vekt på relasjonen som redskap), og videreutdanning i veiledning og i ledelse og administrasjon).


Bevæpning under tvangsinnleggelser skremmer psykisk syke

by siteman1099 • 16. september 2015

Helsedirektoratet har bedt politiet slutte å bære våpen når de bistår helsevesenet med innleggelse av psykisk syke.


Utprøving av ACT-team i Norge – rapport

by siteman1099 • 20. januar 2015

ACT står for Assertive Community Treatment og kan oversettes til aktivt oppsøkende behandlingsteam. ACT–team har vært prøvd ut i Norge siden 2009, og nå er den forskningsbaserte evalueringen ferdig. Det rapporten blant annet viser er at gjennom kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet, ofte utenfor institusjon og ved flere møter i uka, har det vært en nedgang […]