Gathering - Konferansearkivet

Konferansearkivet

Kurs om tvang og psykisk helse for Vestfold/Buskerud

14. – 15. mai 2012 | Sandefjord

Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold i samarbeid med Kompetansesenter rus – region sør Borgestadklinikken arrangerer to dagers kurs. Målgruppe er ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som arbeider i forhold til rus og psykiatri.

Mer informasjon og program hos Fylkesmannen i Vestfold »

Psykiatrisk tvångsvård – makt, utmaningar och alternativ

20. -21. mars 2012,  Stockholm

«Denna konferens presenterar kunskap och erfarenhet samt aktuell forskning om tvång. Den psykiatriska tvångsvården kommer att belysas ur etiskt, rättsligt och framförallt, utifrån ett brukarperspektiv.»

Les mer på Socialpsykiatriskt Forum»

Psykisk helse 2009 Samhandling og organisering

12.- 13. oktober 2009, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Les mer >>

Fagdag: Tvang i psykiatrien – ulike perspektiv på samhandling

31. januar | Ørsta, Helse Møre og Romsdal

Korleis skal sjukehusansatte og kommunalt ansatte samhandle med kvarandre og med pasient og pårørande? Korleis skal ein sikre god livskvalitet, helseoppfølging og redusere bruk av tvang? Helse Møre og Romsdal inviterer til fagdag om dette.

Program og påmelding hos Helse Møre og Romsdal »

Sikkerhetsseminaret 2012

17. – 19. oktober, 2012 | Oslo

Har psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven eller arbeidsmiljøloven forrang? Er pasientenes rettigheter og personalets sikkerhet uforenlige størrelser?

Les mer om årets seminar – «Fra fangevokter til omsorgsarbeider» »

Amaliedagene 2012

19. – 22. august, 2012 | Oslo

Amaliedagene er en bruker-  og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i uka rundt Amalie Skrams fødselsdag (22. august).

Les om årets arrangement på festivalens egen hjemmeside »

Våre konferanser

Tidligere har vi arrangert en nasjonal konferanse med fokus på ny forskningsbasert kunnskap og pågående forskning. Oppsummeringer fra våre konferanser finnes her

Fullsatt konferansesal

Foto: Bjørnar Kjensli

2011 | Den tredje nasjonale konferansen om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

5.- 6. april 2011 | Holmen Fjordhotell, Nesbru

Innlegg på konferansen
Charles W. Lidz, del 1   Perceived Coercion -The MacArthur Studies
Charles W. Lidz, del 2   Perceived voluntariness in decisions about ….
Charles W. Lidz, del 3   Most plausible factual account in the problem..
Georg Høyer                 Perceived Coercion – Why, what, how and who
Marit Hem                      Including persons who are cililly committed in research
Marit Svindseth             Perceived Coercion, humiliaion or Violation of integrity
Odd Volden og Gunn Ludvig User researchers; hostages or equal ….
Tonje Husum og Reidun Norvoll  How can we reduce the gap between patients and staff…
Trond Hatling                Hva skjer på tvangsforskningsfeltet?
Dag Hofoss                 This instrument has been thoroughly validated and has good …
Olav Nyttingnes           Perceived coercion – at what time?

Klikk på navnet og innlegget hentes frem.

 

Les Odd Voldens blogg om konferansen på NAPHA.no >>

Seminar om tvang og psykisk helse

24.-25. september 2012 | Quality Hotel & Resort, Kristiansand

Fylkesmannen i Vest- Agder og Aust- Agder sammen med Kompetansesenter rus – region sør- Borgestadklinikken inviterer til seminar om tvang og psykisk helse.

Målgruppen er ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder som arbeider innen rus og psykiatri.

Påmelding hos Fylkesmannen i Vest- Agder og Aust- Agder innen 25. august »

Frokostseminar 21. mars: Hvorfor oppleves tvang så forskjellig?

21. mars 2012 | Oslo

Rådet for psykisk helse inviterer til frokostseminar og lansering av den nye forskningsrapporten Som natt og dag av Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet og Tonje Lossius Husum, Sintef.

Mer informasjon og påmelding (innen 16. mars) hos Rådet »

Psykiatriveka 2009 i Bergen, 16. – 20. mars, 2009

Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke ”Psykiatriveka” arrangeres for tredje gang.

Les mer >>

Fagseminar, samfunn og psykisk helse

3. april 2013 | Gyldendalhuset, Oslo

Onsdag 3. april kl. 11.00 -15.00 ønsker Reidun Norvoll, medforfattere og Gyldendal Akademisk deg velkommen til seminar. Fagseminaret arrangeres i tilknytning til lanseringen av Reidun Norvolls nye fagbok Samfunn og psykisk helse.

Program og påmelding »

2009 | Nasjonal konferanse om forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

>strong>28.-29. april 2009  |  Thon Hotel Opera, Oslo

Tilbake til Aktiviteter »

Oppsummering

Første dag av konferansen presenterte en oversikt over forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten var å klargjøre hva vi med rimelig god sikkerhet kan si vi vet om tvangsanvendelse i det psykiske helsevernet, og på hvilke områder det er behov for mer og bedre kunnskap. Det var 141 påmeldte denne dagen.

Dag to rettet seg mot de som kan være interessert i å bidra til ny forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Diskusjon om hva slags kunnskap det er størst behov for å skaffe til veie, og hvilke forskningsprosjekt som bør prioriteres sto sentralt i denne sammenhengen. Det var 131 påmeldte på dag to.

Om foredragsholderne

Professor John Monahan fra School of Law, University of Virginia deltok. Han er
psykolog og har siden 1988 ledet og bygget opp The MacArthur Research Network
on Mental Health and the Law, et nettverk som har bidratt med vesentlig ny kunnskap om bruk av tvang i psykiatrien.

Professor George Szmukler er psykiater ved Kings College og Maudsley Hospital
i London. Han er og styreformannen i King’s Health and Society Network. Forskningsinteressene hans omfatter metoder for å redusere tvang i det psykiske helsevernet og lovregulering av psykisk helsevern.

Professor Ingemar Engström er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Örebro universitet og leder for psykiatrisk forskningssenter i Ørebro. Han har ledet et større forskningsprosjekt om etiske sider ved bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien.

Professor Aslak Syse er ansatt ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i
Oslo. I tillegg til å være professor i jus har han også medisinsk embetseksamen.
Han har forsket på tvang i det psykiske helsevernet, og har utgitt en rekke lærebøker innen helserett, blant annet om psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven og velferdsrett.

Tore Buer Christensen, Trond Hatling, Astrid Furre og Georg Høyer er alle med
i Nettverket, og er, eller har vært engasjert i forskning om bruk av tvang i psykiatrien.

Programmet finner du her .

Nede finner du fremleggene som ble brukt under noen av foredragene, referatene fra gruppearbeidet på dag to og lenker til nyheter om konferansen.

Fremlegg

Referatene fra gruppearbeidet

Nyheter om konferansen

 • Les artikkelen «-For dårlige tall om tvang» på forskning.no »

Den 7. nasjonale Helserettskonferansen

11. – 12. mars 2013 | Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer arrangerer den 7. nasjonale Helserettskonferansen. Årets tema: «Ansvar, selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten»

Program og påmelding »

Konferansearkivet

Oversikt over tidligere konferanser.


Verdighet i helsevitenskapene

14.-16. mars 2012 | Oslo

En årlig konferanse for forskere, doktorander, universitets- og høgskolelektorer, ulike helseprofesjoner og andre som er interesserte i å presentere og delta vedrørende ny omsorgs- og helsevitenskapelig / vårdvetenskaplig forskning. Konferansen fokuserer på verdighet i ulike kontekster, og berører ikke tvangsfeltet spesifikt.

Abstracts på forskning innen tvangsfeltet er velkomne. Frist for abstracts er 15. februar.

Les mer om konferansen hos arrangørene NCCS – NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE og Høgskolen i Oslo og Akershus»

1st Global Conference – Making Sense Of: Suicide

5 – 7 November 2010, Prague, Czech Republic

The conference seeks to examine and explore why it  is people choose, quite deliberately, to end their  own lives – or why it is that people  value death more than they value life. Biological,  mental, medical, social, economic, religious and  other factors will be considered along with an  assessment of the contexts within which acts of suicide take place. The ‘meaning’ of suicide will  assessed, particularly in relation to narrative,  cultural, and existential influences.

Les mer >>

Kontrollkommisjonskonferansen 2011

24.-25. november 2011 | Oslo.

Helsedirektoratet inviterte til den årlige konferansen for landets kontrollkommisjoner, hvor hovedoverskriften er NOU 2011: 9 ”Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” »

Centennial Nordic Congress of Psychiatry 2012: Understanding mind and crossing borders

5. – 8. juni, 2012 | Tromsø

NCP 2012 presenterer et program med variert innhold »

12th Annual IAFMHS Conference

22. – 24. april, 2012 | Miami, Florida

International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) conference registration is opening soon »

2012 | Nasjonal konferanse: «Hvordan beslutter vi å bruke tvang?»

14. – 15. mai 2012 | Holmen Fjordhotell

Årets nettverkskonferanse er et samarbeid mellom TvangsForsk og Akuttnettverket.

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP): 11. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri

16.-17. februar 2012 | Oslo.

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri arrangerer sin årlige konferanse i akuttpsykiatri »

2010 | Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

22. – 23. mars 2010  |  Holmen Fjordhotell, Nesbru

Deltakelsen var begrenset. Målgruppen var personer med forskerkompetanse og interesse for å være delaktig i forskning om tvang uten døgn.

Dag 1 av konferansen presenterte en oversikt over forskning om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, med fokus på Norge, Sverige og Storbritannia.   Det var 78 påmeldte denne dagen.

Dag 2 var i sin helhet viet til gruppediskusjon om utvikling av forskningsprosjekt om TUD i Norge. Det var også tre deltakere som presenterte pågående prosjekt. Det var 54 påmeldte på dag 2.

Om foredragsholderne:

Bjørn Henning Østenstad er jurist og har spesialisert seg på forvaltningsrett, helse- og sosialrett. Siden 2001 har han arbeidet som universitetslektor ved Universitetet i Bergen. I 2000 skrev han boken Bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma – under yting av kommunale sosial- og helsetjenester. Høsten 2009 forsvarte han sin doktoravhandling om bruk av tvang mot utviklingshemmede og demente.

Georg Høyer er professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø og leder i Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Han har forsket på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i flere tiår og bidratt til å utvikle dette forskningsfeltet i Norge. Han har nylig deltatt i arbeidsgruppen nedsatt av Helsedirektoratet som ga ut rapporten ”Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven”.

Jorun Rugkåsa er seniorforsker og medlem i forskergruppen Social Psychiatry ved Oxford University. Hun har et hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og flere års erfaring som forsker innenfor folkehelsesektoren i Irland. For tiden jobber hun med en RCT av de nye “community treatment orders”. Hun er også en bidragsyter i en studie som undersøker hvordan klinisk praksis blir påvirket av endringene i definisjonen av både psykiske lidelser og vilkårene for innleggelse, innført i ”Mental Health Act” fra 2007.

Lise Kristiansen har lang erfaring som medlem i Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Mental Helse og kontrollkommisjonen. Hun har i tillegg tett kontakt med pasienter på tvang uten døgn, med utgangspunkt i en gruppe ved Solvang DPS i Kristiansand.

Odd Volden er brukeraktivist, skribent og tidligere landsstyremedlem i Mental Helse. Han er medlem i Nettverket, medlem av kontrollkommisjonen for psykiatriske sykehus i Vest-Agder og styremedlem i stiftelsen Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Stefan Sjøstrøm er ansatt ved Institutionen för socialt arbete ved Umeå universitet. Han har jobbet med flere forskningsprosjekt som omhandler rettslige avhør og bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Sverige. For tiden forsker han på rettslige aspekter ved implementering av tvungent psykisk helsevern uten døgn opphold i Sverige.

Tom Burns leder forskergruppen Social Psychiatry ved Oxford University, hvor han jobber som professor. Forskningen hans har fokusert på helsetjenester, innvirkningen av “home based care”, alvorlig psykose og hvordan å identifisere effektive og overflødige elementer i helsevesenet. Forskningsprosjektene han jobber med for tiden omhandler alvorlige personlighetsforstyrrelser, uformell tvang (”leverage”) i det psykiske helsevernet og effektene av ”community treatment orders” på utfallsvariablene til alvorlige psykiske lidelser.

Torgeir Gilje Lid er fastlege, forsker på alkoholintervensjoner i allmennpraksis og praksislærer for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Han har også erfaring som blant annet bydelsoverlege og legevaktsjef i Stavanger, lege i ambulant team ved rus og psykiske lidelser, og medredaktør i Utposten- Blad for allmenn og samfunnsmedisin.

Tore Buer Christensen er seksjonsoverlege på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus. Han er medlem i Arbeidsutvalget til Nettverket og har vært engasjert i forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, med fokus på tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk avdeling.

Trond Hatling er lederen til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Han er også medlem i Arbeidsutvalget til Nettverket. Han er utdannet sykepleier og sosiolog og har forskningserfaring i forhold til tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser, spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid.

Ulrik Hegnar er advokat og tidligere kontrollkommisjonsleder på Oslo Hospital (alderspsykiatri), Lovisenberg DPS og Akutt og Tøyen DPS. For tiden er han kontrollkommisjonsleder for Regional Sikkerhetsavdeling, Avdeling for psykisk utviklingshemmede med alvorlig sinnslidelse på Dikemark, og Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo.

Programmet til konferansen er tilgjengelig i konferansebrosjyren.

Nede finner du fremleggene som ble brukt under noen av foredragene og referatene fra gruppearbeidet på dag to.

Fremlegg

Referater

Den 4. nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern, Hamar. Menneskerettigheter, tvang og etikk

23. – 24. november 2011   |   Hamar

Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes på den store årlige nasjonale konferansen om menneskerettigheter, TVANG og etikk »

Bruk av tvang og makt i arbeid med mennesker; – rettsreglene og etikken

14. februar 2013 | Trondheim

Bruk av tvang og makt i arbeid med mennesker; – rettsreglene og etikken

Ei innføring i lovverk og saksbehandlingsregler som regulerer bruk av tvang og makt overfor andre. Kurset setter fokus på etikk og holdninger.

Les mer hos Fagakademiet »

12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri

6. – 8. februar 2013 | Oslo

Akuttpsykiatrisk forskningsseminar ble arrangert 6. februar, og konferansen 7.-8. februar 2013.

Programmet inneholdt blant annet innlegg om etikk, krenkelser, skjerming og TUD.

Les mer hos Nasjonalt forum for akuttpsykiatri »

XXXIII rd Congress of the International Academy of Law and Mental Health

14. – 19. juli , 2013 | Amsterdam

Program og påmelding finnes hos ialmh.org »

Nasjonal konferanse om psykisk helse

29.-30. oktober 2012 | Oslo Kongressenter

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) har følgende tema på årets program:

• Tidlig psykosebehandling – hva fungerer?
• Diagnoser og diagnosesetting – trenger vi flere diagnoser?
• Fikk diagnosene for mye å si i Breiviksaken?
• Ny behandling til utsatte grupper
• Brukermedvirkning – pårørendes rolle
• Virker psykiatriske team?

Programmet berører også tvangsfeltet:

TEMA: BRUKERMEDVIRKNING – PÅRØRENDES ROLLE
kl. 11.00 Hva gjør vi for å avlaste pårørende? Er tvangsinnleggelse eneste løsning?
v/ Lars Lien, forskningsleder ved Oslo universitetssykehus, Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Påmeldingsfrist er tirsdag 23. oktober 2012 »

XIIIth International Conference of Forensic Mental Health Services

19. – 21. juni 2013 | Maastricht, Nederland

Empowering Forensic Mental Health Services: Integrating Research and Practice

Program og påmelding hos IAFMHS »

Kunnskapssenteret inviterer til konferanse: Økt brukermedvirkning, bedre forskning!

21. november 2012 | Diakonhjemmet, Oslo

Konferansen skal inspirere til bedre og mer nyttig forskning ved at brukere (pasienter/pårørende) bidrar i prioritering, planlegging og gjennomføring av forskning.

Konferansen arrangeres av Kunnskapssenteret, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Forskningsrådet, Kreftforeningen og Mental Helse.

Målgruppe: Brukerorganisasjoner, forskere, finansiører og forvaltning

Påmelding til Kunnskapssenteret »

2. workshop for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse sitt prosjekt «Alternativer til tvang i brukerperspektiv»

6. november 2012 | Antikvariatet, Trondheim

Vil  du bidra med dine brukererfaringer i prosjekt om redusering av tvang i psykisk helsevern?

Prosjektet skal samle brukeres forslag til hva som bidrar til å forebygge tvang og gjøre det mest skånsomt for den det gjelder når tvang er nødvendig. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, gjennom tilskuddsordningen Riktig og redusert tvang i psykisk helsevern.

Den første workshopen i prosjektet  ble arrangert 25 september i Oslo. I tillegg vil det være lignende arrangementer i Bergen og Tromsø i høst.

Hvis dette er av interesse ta kontakt, for en uforpliktende prat med en av kontaktpersonene under:

 • Heidi Westerlund: 406 05 996
 • Aina Storvold: 982 66 685
 • Dagfinn Bjørgen: 40413567

Den 6. nasjonale kongressen Psykisk helse

14. – 16. januar 2013 | Trondheim

«Innen psykisk helsefeltet har det foregått svært mye endringsarbeid de seneste årene. Vi har forventninger om at det aller siste av endringsarbeid, forskningsarbeid og annet nytt som gjelder feltet skal presenteres på kongressen PSYKISK HELSE.»

Program og påmelding hos Faglig forum for helse- og sosialtjenesten »

Bruk av tvang og makt: Lovregulering i praksis

14. mai 2013 | Oslo

Bruk av tvang og makt: lovregulering i praksis.

Les mer hos ISOP Seminarer »

Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern

11. – 13. juni 2013 | Tromsø

Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Seksjon for Kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til den 7. Psykiatri i Nord konferansen. Det har også vært en glede å samarbeide om innholdet av årets konferanse med Det Nasjonale Tvangsforsknings-nettverket (TvangsForsk), Universitet i Tromsø. Tema for årets konferanse er perspektiver på kvalitet i psykiske helsetjenester: Kvalitet i relasjon, kvalitet i behandling og kvalitet i organisasjon.

Klikk her for program (PDF) »

Nytt møte i forskergruppen

23. og 24. mai 2013 | Holmen Fjordhotell, Asker

TvangsForsk inviterer til nytt møte i forskergruppa på Holmen Fjordhotell. Temaet denne gang er intervensjonsstudier knyttet til tiltak for å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang. Som innleder til seminaret har vi fått George Szmukler, kjent blant annet fra Crimsonstudien. Vel møtt!

Program (PDF) »
Informasjon og påmelding (PDF) »

Tvungent psykisk helsevern

5. juni 2013 | Oslo

Hvordan bør vi organisere og (lov)regulere psykisk helsevern?

Program og påmelding (PDF) »

Den 6. nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern i Hamar: Menneskerettigheter, tvang og etikk

20. – 21. november 2013 | Hamar

Den 6. «Hamarkonferansen» er den store nasjonale møteplassen for
menneskerettigheter, tvang og etikk i psykisk helsevern, rusomsorg og
sosiale tjenester

Klikk for program (PDF) »
Påmelding »

Åpen dag: The 18th International Meeting for the Treatment of psychosis

28. august – 1. september 2013 | Tromsø

Med Robert Whitaker med flere.. Vårt fokus er på samarbeid, språk og nettverksarbeid. Tema for årets ”Åpen dag” er erfaringer fra Akutt-teamet i Tromsø, og spørsmål knyttet til hvordan vi kan bidra til å redusere bruk av medikamenter og tvang innen psykisk helsevern. Åpen dag avholdes fredag 30. august fra 08.00 til 16.00 på Rica Ishavshotell i Tromsø.

Påmelding hos UNN.no »
Program (PDF) »

Seminar om vurdering av samtykkekompetanse

28. og 29. august 2013 | Oslo

Samtykkekompetanse og det å vurdere samtykkekompetanse er viktig i norsk helselovgivning, for alle deler av helsetjenesten og i helseforskning, og umulig å komme utenom hvis man vil ta pasientmedvirkning på alvor eller ønsker å innhente et gyldig samtykke til forskning. Likevel har samtykkekompetansevurderinger fått relativt liten systematisk oppmerksomhet i Norge, og samtykkekompetanse er et ullent begrep for mange.

Hovedforedragsholder er professor Paul Appelbaum fra USA og har utviklet et av de mest brukte og best validerte verktøyene for å vurdere samtykkekompetanse.

Les mer hos Universitetet i Tromsø »
Program og påmelding (UiO) »

Kontrollkommisjonskonferansen 2013

14. – 15. november 2013 | Oslo

​Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Hovedmål for konferansen er å gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og til ansatte hos fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Programmet baseres i stor grad på konferansedeltagernes egne ønsker og øvrige tema som Helsedirektoratet vurderer som aktuelle og sentrale.

9. nasjonale TIPS arbeidskonferanse

10. – 11. oktober 2013 | Tromsø

Tema for årets konferanse er knyttet til behandling av nærpsykose-tilstander og psykose. Familiearbeid, de yngste og fokus på nye nasjonale retningslinjer for psykosebehandling og implementering i praksis vil stå sentralt. Internasjonale og nasjonale foredragsholdere vil gjennom plenumsforelesninger og parallellsesjoner belyse dagsaktuelle tema.

Klikk her for program og påmelding (PDF) »

Sikkerhetsseminaret: balansekunst mellom samfunnsvern og behandling

2. – 4. oktober | Tromsø

Hvilken innsikt har politikere i vårt fagfelt, og hva forventer de av oss? På hvilken måte kan vi påvirke utviklingen? Står økende krav til ivaretakelse av samfunnsvernet i kontrast til våre faglige og etiske prioriteringer?

Program og påmelding »

Dialog og fellesskap styrker forskningen

24. og 25. september 2013 | TrondheimHvordan kan forskning gi et bedre psykisk helsetilbud ute i kommunene, der folk bor? 24.-25. september møtes sentrale forskere, brukerrepresentanter og myndigheter i Trondheim for å finne svaret.

Program og påmelding (PDF) »

Amaliedagene 2013

22.-25. august 2013 | Oslo

Amaliedagene er en bruker-  og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i uka rundt Amalie Skrams fødselsdag (22. august).

FRIHET- nye veier til bedre psykisk helse.

Program og informasjon (PDF) »

Se også Amaliedagene.no.

Brukerorganisasjonskonferansen 2013

11. og 12. september 2013 | Asker

Målet for konferansen er å bringe organisasjonene sammen og være en møteplass der Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, NAPHA og brukerorganisasjonene kan oppdatere og inspirere hverandre slik at samarbeidet både mellom kompetansesentra og organisasjonene blir styrket, og at organisasjonene sammen kan gjøre seg nytte av de ressursene som fins i brukerfeltet innan psykisk helse og rus.

Program og informasjon (PDF) »

Nytt møte i forskergruppa

31. oktober og 1. november 2013 | Akershus

Temaet for samlingen er beslutningsprosesser ved bruk av tvang

Invitasjon til samlingen »

Foreløpig program »

Påmelding her »

Psykiatriveka 2014

10. – 14. mars 2014 | Bergen

Norsk Psykiatrisk Forenings Etterutdanningskurs ble gjennom flere år arrangert i Oslo i januar. Psykiatriveka ble for første gang arrangert i Trondheim i 2006 som en sammenslåing av foreningens årsmøte og etterudanningskurset etter modell fra andre fags uker, som f.eks. kirurgisk høstmøte, Nidaroskongressen osv.
Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i universitetsbyene Stavanger, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo…

Informasjon, program og påmelding »

Festseminar – Tidsskrift for psykisk helsearbeid 10 år

25. september 2014 | Drammen

Hvor går fagfeltet psykisk helsearbeid – utfordringer og muligheter.

Informasjon »

Nordisk nettverkskonferanse om bruk av tvang i psykisk helsevern

5. og 6. desember 2013 | Asker

Mental Helse har på vegne av Nordisk forening for sosial og mental helse (NFSMH) gleden av å invitere til det andre nettverksmøtet i Nordisk nettverk for redusert bruk av tvang.

Invitasjon og påmelding (PDF) »

13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri

12. – 14. februar 2014 | Oslo

Akuttkonferansen har som mål å ha aktuelle foredrag som gjenspeiler denne utviklingen, og som samtidig har fokus på kjernen i faget vårt. Vi har i år som tidligere brukt de beste norske foredragsholderne, samtidig som vi hatt fokus på å representere de forskjellige landsdelene. Dette har gitt oss et godt og aktuelt program som jeg håper dere vil ha glede av.

Program (PDF) »
Hjemmesiden til Akuttpsykiatri 2014 »

Schizofrenidagene 2013

4. – 8. november 2013 | Stavanger

Schizofrenidagene forsøker i år å se de lange linjer i et menneskes liv, og vil ha fokus på tilknytning, relasjoner og personlighet. Bidrag fra Ingvard Wilhelmsen, Jan Egeland, Finn Skårderud, Aage Strom Borchgrevink, Allan Schore, Øyvind Urnes, Susan Hart, Per Isdal, Bob Marvin, Bente Sommerfeldt, Tønes og mange flere, samt dokumentarpremiere, kunstutstilling og en uke fylt til randen med faglige arrangementer.

Program og påmelding »

23rd European Congress of Psychiatry (EPA 2014)

28. – 31. mars 2014 | Vienna

A major meeting of international psychiatrists dedicated to promoting European psychiatry and to improving mental health around the globe.

Guided by the motto «Excellence in Psychiatry across Europe: Practice, Education, Research,” EPA 2015 aims to showcase the top research and developments in European psychiatry, while providing many opportunities for networking.

Mer informasjon »

Samtaler om alternativer til tvang

10. februar 2014 | Litteraturhuset, Oslo

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse arrangerer: Samtaler om alternativer til tvang.

Mer informasjon her »
Invitasjonen (PDF) »

Sammen om fremtidens forskning!

3. – 5. februar 2014 | Trondheim

Forskningsrådet arrangerer nasjonal konferanse innen psykisk helse og rusmiddelforskning på Royal Garden Hotell, Trondheim

Temaet på konferansen er internasjonal forskning, nettverksmøter, prisutdelinger, praktisk søknadsinformasjon, transkulturell forskning, postdoktor presentasjoner, psykisk helse og rusforskning.

Se programmet her (DOC) »
Påmelding »

The 3rd Bergen International Conference on Forensic Psychiatry: Treatment and Management of Psychosis

17. – 19. september 2014 | Bergen

Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri for helseregion vest har den glede å invitere til The 3rd Bergen International Conference on Forensic Psychiatry: Treatment and Management of Psychosis i Bergen 17-19 september 2014.

SIFER har lykkes med å samle et bredt spekter av internasjonale eksperter som vil belyse tema som: Medikamentell behandling │Psykososial behandling │Psykose og vold │Psykose og selvmordsatferd │Psykose og risikovurdering│Bildediagnostikk │Psykose og strafferetten │Tilregnelighet │Psykose og komorbiditet

Foredragsholdere
Stephen Hart (CAN) Richard Bentall (UK) Erik Johnsen (NO)
Max Birchwood (UK) Gill Haddock (UK) Kenneth Hughdal (NO)
Pamela Taylor (UK)  Jenny Shaw (UK) Stål Bjørkly (NO)
Hans Schanda (AUS) Linda Gröning (NO) Nigel Eastman (UK)
Kevin Douglas (CAN)

Informasjon og påmelding (ekstern nettside)»

Åpent møte om forskning på tvang i psykisk helsevern

30. oktober 2014 | Tromsø

TvangsForsk vil med dette invitere relevante fagmiljøer til et åpent møte der vi vil presentere forskningsfeltet som er knyttet til ulike sider ved bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Formålet med møtet er å informere om forskningsfeltet, samt uformelt og uforpliktende diskutere deltakernes interesse og muligheter for å utvikle forskningsprosjekt eller forskningssamarbeid innen tvangsforskinngsfeltet.

Informasjon (Worddokument)»

Schizofrenidagene 2014

3. – 7. november 2014 | Stavanger

Tema: Tro eller vitenskap? – Psykiske helsetjenester under lupen.

Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere. Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Europas største, faste tverrfaglige psykiatrikonferanse – et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

I år feirer Schizofrenidagene 25 år!

Informasjon og påmelding »

 

10. nasjonale TIPS-konferanse

3. – 4. november 2014 | Stavanger

Sett av 3-4 november 2014 til årets konferanse i Stavanger. Det er nå 20 år siden vi satte i gang med arbeidet i TIPS-studien, og samtidig feirer vi den 10. nasjonale TIPS-konferansen.Årets nasjonale arbeidskonferanse vil ha som tema «Hva har vi lært og hvor går vi nå». I tillegg til ledende norske fagfolk på feltet tidlig intervensjon kommer en rekke av verdens fremste eksperter og forskere for å delta på konferansen. Vi nevner bla; Merete Nordentoft, Patrick McGorry; Thomas McGlashan, Ashok Malla, Max Birchwood, Vinod H. Srihari og Steven Lopez.

TIPS-konferansen vil bli arrangert i samme uke og sted som SchizofrenidageneForeløpig informasjon »

Sikkerhetsseminaret 2014

30. september – 2. oktober 2014 | Bergen

Sikkerhetsseminaret 2014 holdes i Bergen, på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Arrangør er Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetsjukehus.

Informasjon »

Amaliedagene 2014

22. – 24. august 2014 | Oslo

Amaliedagene er en bruker- og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i dagene rundt Amalie Skrams fødselsdag (22. august).

Informasjon (ekstern nettside) »

XXXIVth International Congress of Law and Mental Health

12. – 17. July 2015 | Vienna, Austria

The International Academy of Law and Mental Health (IALMH) is founded on the belief that issues arising from the interaction of law and mental health can be best addressed through multidisciplinary and cross-national approaches, drawing on law, the health professions, the social sciences, and the humanities. Every two years, the IALMH holds an International Congress on Law and Mental Health, bringing together the international community of researchers, academics, practitioners and professionals in the field, whose wide-ranging perspectives provide for a comprehensive look at important law and mental health issues.

The official publication of the IALMH, the International Journal of Law and Psychiatry (IJLP), published by Elsevier Science, is now in its 38th year of production. It is the most highly respected publication of its kind in the field, and has an extensive distribution worldwide. The publications follow the terms of reference of the Congresses, although only a small number of papers presented find their way into the journal. The website for the IJLP can be found here. Professor David N. Weisstub, the Honorary Life President of the IALMH, is the founding Editor and continues as the Editor-in-Chief of the series.

Informasjon finner du her »

Åpent møte om nasjonal mekanisme mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Sivilombudsmannen inviterer. «Sivilombudsmannen har fått ansvaret for denne besøksordningen, også kalt nasjonal forbyggende mekanisme (NFM). Besøksordningen ble opprettet som et resultat av at Norge i 2013 ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Protokollen forplikter norske myndigheter til å opprette et besøksorgan som skal gjennomføre regelmessige besøk til steder for frihetsberøvelse, slik som politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner, for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ombudsmannen skal også etablere et rådgivende utvalg som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal forebyggende mekanisme. På denne bakgrunn inviteres det til et åpent møte om den nye NFM-ordningen.» Tid og sted: torsdag 24. april 2014, kl. 13 – 14.30, Røde Kors Konferansesenter, Oslo

Åpent møte om nasjonal mekanisme mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Les mer her »

Å forske med eller å forske på

21. – 22. oktober 2014 | Trondheim

Å forske med eller forske på» er tittelen på konferansen som setter søkelyset på brukerperspektivet og brukerinvolveringen i forskning.

Konferansen er et samarbeid mellom Erfaringskompetanse, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), samt høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen Stord/Haugesund.

TvangsForsk vil også bidra begge dagene. Dag 1 – parallelseminaret Tvang og frivillighet. Dag 2 – ekstraseminar.

Informasjon finner du her (ekstern nettside)»
Program kan lastes ned her»

Kontrollkommisjonskonferansen 2014

20. – 21. november 2014 | Trondheim

Årets Kontrollkommisjonskonferanse arrangeres på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Påmeldingsfristen gikk ut 18.september 2014.

Hovedmål for konferansen er å gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og til ansatte hos Fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Eventuelle spørsmål vedrørende selve konferansen kan rettes til Helsedirektoratet v/Torill Johnsen, e-post toj[at]helsedir.no.

Hamarkonferansen 2014

26. – 27. november | Scandic Hotell, Hamar.

Følgende tema vil være i særlig fokus på den 7. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk:

– RoP lidelser og tvang
For hvem, når og hvordan?

– Medisinfri behandlingsenhet
For hvem, når og hvordan?

Omtaler (PDF) »

Program (PDF) » (oppdatert 01.07.2014)

Påmelding og informasjon »

Fourth International conference on Violence in the Health Sector

22. – 24. oktober 2014 | Miami, USA

Towards safety, security and wellbeing for all

Informasjon, program og påmelding »

Seminar om kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid

22. – 23. mai 2014 | Nesna

Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Nesna inviterer til seminar på Rica Hotell Syv Søstre, Sandnessjøen for å drøfte nye forståelsesmåter innenfor psykiatri/psykisk helsearbeid.

Informasjon, program og påmelding »

XXXVth International Congress on Law and Mental Health

9. – 14. July 2017 | Prague

The International Academy of Law and Mental Health (IALMH) is founded on the belief that issues arising from the interaction of law and mental health can be best addressed through multidisciplinary and cross-national approaches, drawing on law, the health professions, the social sciences, and the humanities. Every two years, the IALMH holds an International Congress on Law and Mental Health, bringing together the international community of researchers, academics, practitioners and professionals in the field, whose wide-ranging perspectives provide for a comprehensive look at important law and mental health issues.

The official publication of the IALMH, the International Journal of Law and Psychiatry (IJLP), published by Elsevier Science, is now in its 38th year of production. It is the most highly respected publication of its kind in the field, and has an extensive distribution worldwide. The publications follow the terms of reference of the Congresses, although only a small number of papers presented find their way into the journal. The website for the IJLP can be found here. Professor David N. Weisstub, the Honorary Life President of the IALMH, is the founding Editor and continues as the Editor-in-Chief of the series.

Informasjon finner du her »

Psykiatriveka 2015

9. – 13. mars 2015 | Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forenings Etterutdanningskurs ble gjennom flere år arrangert i Oslo i januar. Psykiatriveka ble for første gang arrangert i Trondheim i 2006 som en sammenslåing av foreningens årsmøte og etterudanningskurset etter modell fra andre fags uker, som f.eks. kirurgisk høstmøte, Nidaroskongressen osv.

Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i universitetsbyene Stavanger, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo

Informasjon finnes her »

14th Annual Meeting of the International Association of Forensic Mental Health

19. – 22. juni 2014 | Toronto, Canada

Trauma, Violence and Recovery: Risk and Resilience Across the Lifespan.

Informasjon, program og påmelding (ekstern nettside) »

Refocus on Recovery 2014

2. – 3. juni 2014 | London, UK

The Refocus on Recovery 2014 international conference takes place on 2 and 3 June 2014 at New Hunt’s House at Guy’s Hospital, London Bridge, London, UK.

Informasjon og påmelding »

Seminar: Recovery-orienterte praksiser

27. februar 2015 | Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen

«Vi ønsker velkommen til seminar om Recovery-orienterte praksiser- Hverdagsliv og samarbeid»

Ytringsfrihetsprisen for 2015 deles ut kl 11.30-12.00

Informasjon og program »

Toppmøte om medisinfrie behandlingstilbud

9. oktober 2014 | Oslo

Helseminister Bent Høie og Danmarks tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen vil blant annet bidra når Erfaringskompetanse arrangerer Toppmøte 9. oktober «Med rett til å velge».

På grunn av begrenset plass skal Erfaringskompetanse streame deler av møtet. Video-opptak vil også i ettertid legges ut på erfaringskompetanses nettsider.

Informasjon finnes på ekstern nettside »

Brukermedvirkning i helseforskning, fra ord til handling.

4. november 2014 | Auditoriet i DLB-bygget på Diakonhjemmet Sykehus

Kunnskapssenteret, Diakonhjemmet sykehus, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges forskningsråd inviterer til konferanse om brukermedvirkning. Målet for konferansen er å inspirere til bedre og mer nyttig forskning ved å presentere nasjonale og internasjonale erfaringer fra brukermedvirkning i forskning. Programmet er utarbeidet i samarbeid med brukerorganisasjoner. Konferansen støttes av Forskningsrådets programmer Klinisk forskning, Psykisk helse, Rusmiddelforskning og Helse- og omsorgstjenester.

Informasjon, program og påmelding »

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse besøker Tromsø 10.-12. september

Åpent møte 10. september 2014 | Tromsø (UiT)

Sted: MH-bygget, UiT Norges arktiske universitet, Auditorium 3
Tidspunkt: 19:00

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse ble opprettet tidligere i år, etter at Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. Forebyggingsenheten skal gjennomføre besøk til alle steder der mennesker er fratatt friheten. Disse besøkene kan gjøres både med og uten forhåndsvarsel.

Under besøkene vil enheten blant annet gjennomføre private samtaler med de som er fratatt friheten. Formålet med disse besøkene er å forebygge tortur og umenneskelig behandling. Denne høsten skal enheten besøke flere fengsler, politiarrester og barneverninstitusjoner. Senere vil de også foretas besøk til psykiatriske institusjoner, Politiets utlendingsinternat på Trandum, sykehjem, bosteder for psykisk utviklingshemmede og andre steder der noen er fratatt friheten.

I forbindelse med enhetens besøk til Tromsø inviterer vi til et åpent måte med forebyggingsenheten for å informere om den nye ordningen. Forebyggingsenheten vil gjerne ha innspill fra alle som berøres av ordningens arbeidsområde og ser fram til å møte tromsøværinger fra sivilt samfunn, akademia, brukerorganisasjoner, myndighetsorganer, ansatte ved institusjoner som omfattes av ordningen og andre som er interessert. Det vil bli satt av god tid til spørsmål, innspill og diskusjon.

Les mer om Sivilombudsmannens forebyggingsarbeid her:

https://www.sivilombudsmannen.no/om-torturforebygging/forsiden/

Vel møtt!

Forskningsrådets forskningskonferanse om rus og psykisk helse

2. – 4. februar 2015 | Tromsø, The Edge

Tittel på konferansen er Ubehag i kulturen eller kultur i ubehaget.

Påmeldingsfrist for konferansen er 15. desember

Påmelding, informasjon og program »

Informasjon på Forskningsrådets sider »

15th Annual meeting: International Association of Forensic Mental Health Services Manchester 2015

16. – 18. juni 2015 | Manchester, England

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC MENTAL HEALTH SERVICES

Theme: Risks-Rights-Responsibilities: Innovations in Forensic Mental Health Services

Program og påmelding hos IAFMHS »

Medisinering av psyken – mer skade enn gagn? Dagskonferanse om psykiatriske legemidler

25. november 2014 | Oslo

Dagskonferansen arrangeres av We Shall Overcome (WSO), på Cinemateket, Dronningens gate 16, 0105 Oslo.
Tidspunkt: 09:00 – 16:30
Gratis inngang og ingen påmelding

Fagkonferanse i forbindelse med lansering følgende to bøker: «En psykiatrisk epidemi» av Robert Whitaker og «Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet» av Peter C. Gøtzsche.

Informasjon om program »

Schizofrenidagene 2015

3. – 7. november 2015 | Stavanger

Tema: Emotions in motion – Når følelser blir lidelse.

Finn program og utfyllende informasjon her »

Siden 1989 har Schizofrenidagene vært et treffpunkt for fagfolk fra hele landet, med foredrag fra nasjonale og internasjonale klinikere og forskere. Schizofrenidagene i Stavanger er blitt en konferansearena som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er Europas største, faste tverrfaglige psykiatrikonferanse – et treffpunkt for nettverksbygging, faglig påfyll og gode kulturopplevelser.

Den 7. nasjonale kongressen om psykisk helse

19. – 21. januar 2015 | Trondheim

«Innen psykisk helsefeltet har det foregått svært mye endringsarbeid de seneste årene. Vi har forventninger om at det aller siste av endringsarbeid, forskningsarbeid og annet nytt som gjelder feltet skal presenteres på kongressen PSYKISK HELSE.»

Påmelding og informasjon hos Faglig forum for helse- og sosialtjenesten »

Akuttpsykiatrikonferansen 2015

5. – 6. februar 2015 | Oslo

Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) arrangerer Akuttpsykiatrikonferansen 2015, med forskningsseminar 4. februar.

Akuttkonferansen har som mål å ha aktuelle foredrag som gjenspeiler denne utviklingen, og som samtidig har fokus på kjernen i faget vårt. De har i år som tidligere brukt de beste norske foredragsholderne, samtidig som de hatt fokus på å representere de forskjellige landsdelene.

Program for konferansen »
Hjemmesiden til Akuttpsykiatri 2015 »

Akuttnettverkets samling 2015

Akuttnettverket avholder samling 20. – 21. april på Holmen fjordhotell

Tema: Klinisk kvalitet i akuttpsykiatrien – hvor går vi?

Les mer om arrangementet her »

Forskergruppemøte – TvangsForsk

29.  – 30. april 2015 | Asker

Det vil igjen bli arrangert et forskergruppemøte i regi av TvangsForsk. Årets tema er: Tvangsbehandling med hovedfokus på tvangsmedisinering.

Her finner du programmet »

Her finner du prisene på hotellovernatting »

Forskergruppemøtet vil finne sted på Holmen fjordhotell som ved flere tidligere anledninger. For informasjon om hotellet kan du besøke deres nettside www.holmenfjordhotell.no

Send din på melding til koordinator tine.bergli@uit.noTine Bergli innen 27. mars.

Husk å like TvangsForsk på Facebook og meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon om tvang.

Traumer, Dissosiasjon og Psykose

3. – 5. juni 2015 | Kristiansand, Kilden Performing Arts Centre

Internasjonal konferanse der psykose og dissosiasjonfeltet møtes med fokus på nye teoretiske perspektiver og behandlingstilnærminger.

Program »

Informasjon »

Amaliedagene 2015

19. – 23. august 2015 | Oslo

Amaliedagene er en bruker- og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i dagene rundt Amalie Skrams fødselsdag (22. august).

Amaliedagene er foreløpig under planlegging.

Informasjon om arrangementet »

Den 5. landskonferansen Stavanger Forum 20. og 21. mai 2015: Psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoser, rus og andre alvorlige psykiske lidelser.

20. – 21. mai 2015 | Stavanger

Konferansen er et samarbeid mellom fagmiljøene ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus og TIPS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og arrangeres annenhver gang i hhv Stavanger og Oslo. Disse konferansene er en videreutvikling av samarbeidet mellom de to sykehusenhetene som startet under TIPS prosjektet fra 1997 til 2000.

Informasjon om konferansen »

Program i PDF »

Sikkerhetsseminaret 2016

21. – 23. september 2016 | Scandic Lerkendal, Trondheim

Det inviteres igjen til nasjonal forskerkonferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning, denne gangen i Trondheim. Konferansen ønsker å skape en nasjonal møteplass og forskningsprisene for beste artikkel i 2016 vil bli delt ut.

Konferansen er rettet mot forskere, PhD-studenter og administrativt ansatte i forskermiljøer.

Følg med på denne siden for oppdateringer. »

Den 9. nasjonale helserettskonferansen

9. – 10. mars 2015 | Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer arrangerer den 7. nasjonale Helserettskonferansen.
Tema: Dokumentasjon og informasjonsbehandling i helsetjenesten

Program og påmelding »

19th ISPS International Congress in New York City

18. – 22. mars 2014 | New York, USA

From DNA to Neighborhood:  Relationship and Experience in Psychosis – An International Dialogue.

Informasjon og påmelding (ekstern nettside)»

Contact: isps2015nyc@natalieshear.com

Informasjonsmøte: Multisenterstudie om tvang uten døgnopphold (TUD)

Åpent møte om multisenterstudie om tvang uten døgnopphold for forskere.

Last ned informasjonsskriv her »

Nytt Toppmøte i september!

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse arrangerer et nytt toppmøte i september 2015. Valgfrihet, helhetlig syn på mennesket, brukermedvirkning og maktforskyvning innen psykisk helse er viktige begrep for neste års Toppmøte.

Årets tittel:

Toppmøte innen psykisk helse og rus

Med rett til å være. Med rett til å styre.

Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester

Toppmøte 2015 vil bli arrangert 22. september ved Thon hotell Opera i Oslo.

Les om arrangementet her »

Rettspsykiatrisk forum

6. mai | Festsalen (bygg 10) på Gaustad, Oslo

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ønsker velkommen til vårens kontaktmøte!

Les mer her »

11th Symposium on Nordic Forensic Psychiatry

26. – 28. august | Trondheim, Britannia Hotel

SIFER arrangerer årets symposium, det ellevte i rekken.

Les mer om arrangementet her »

Den 8. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk

25. – 26. november 2015 | Hamar, Scandic Hotell

Konferansen har følgende temaer:

– Fra sykehus til kommune
– Medisinfri behandling, hvor og hvordan?
– Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Programmet kan lastes ned her »

Senter for medisinsk etikk (SME) arrangerer internasjonalt symposium om etiske utfordringer

5. juni Helga Engs hus, Auditorium 2. Universitetet i Oslo, Blindern

Symposiet vil foregå på engelsk. The symposium will be held in English.

Tittel: Etiske utfordringer i psykisk helsevern: rollen til familien og klinisk etikkstøtte – Et internasjonalt symposium.
Title: Ethical challenges in mental health care: the role of the family and clinical ethics support – An international symposium.

Invitasjon til arrangementet kan lastes ned her »

The programme can be downloaded here »

SPoR Oslo og landsstyret i SPoR inviterer til Landskonferanse innen psykisk helse og rus

3.- 5. juni | First Hotel Ambassadeur, Drammen

Tema for forskningsseminaret 3. juni: Sykepleie innen psykisk helse og rus

Her er programmet og informasjon m/ priser til årets Landskonferanse for sykepleiere innen psyisk helse og rus. »

Psykologikongressen 2015: Nøkler til endring

3.- 4. september | Oslo Kongressenter

Plenumsforedragene vil handle om temaer som aksept og forpliktelse, eksponering, atferdsproblemer og den terapeutiske kultur. Symposiene vil tematisk spenne fra helseledelse til klinisk praksis. Stikkord er radikalisering, rosa kompetanse, spedbarnsforskning, parterapi og etisk refleksjon. Blant de utenlandske celebritetene er Steven C. Hayes og Michelle G. Craske.

Program finnes her »

Utdypende informasjon om kongressen finnes her »

Forskerkonferanse i regi NAPHA m.fl

28. – 29. oktober 2015 | Britannia Hotel, Trondheim

Det vil denne høsten bli arrangert en konferanse med tittelen «Å forske på, om og med lokalbaserte tjenester i psykisk helse og rus – om samarbeid og nettverk».

Her finner du informasjon om NAPHAs konferanse »

Husk å like TvangsForsk på Facebook og meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon om tvang.

”Tett på” – Sikkerhetsseminaret 2015

4.- 6. november 2015​ | Quality Hotel Expo, Fornebu

Sikkerhetsseminaret har blitt arrangert i en årrekke og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets – fengsels og rettspsykiatri. I 2015 er det Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse, Seksjon for psykosebehandling, Dikemark og Gaustad, i samarbeid med Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst som arrangerer seminaret.

Les mer om arrangementet her »

“Beneficial coercion in medicine? Foundations, areas of conflict, prevention”

15. – 19. February 2016 | Bochum, Germany

International Conference for Young Scholars.

The main conference topics are:
– Ethical and legal foundations of the legitimation of coercion
– Research and coercion/research with decisionally impaired patients
– Areas of ethical conflict in clinical practice
– Possibilities of prevention/alternatives to coercion

Read more about the conference, call for abstracts and workshops here

Key note speakers: Prof. Dr. Thomas Schramme (University of Hamburg), Prof. Dr. Andreas Spickhoff (LMU Munich), Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann (Ruhr-University Bochum), Prof. Dr. Guy Widdershoven (VU University Amsterdam)

NFRs årlige konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning

1. – 3. februar 2016 | Oslo

Det inviteres igjen til nasjonal forskerkonferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning i Oslo. Konferansen ønsker å skape en nasjonal møteplass og forskningsprisene for beste artikkel i 2015 vil bli delt ut.

Tittel: Forskning på psykisk helse og rus – muligheter og utfordringer

Konferansen er rettet mot forskere, PhD-studenter og administrativt ansatte i forskermiljøer.

Key note speakers:

Edvard Moser, Karl Mann, Mark Williams, Christina Hultmann og Marilyn Huestis.

– Påmeldingsfrist: 25. januar 2016
– Frist for innsending av abstrakt: 3. januar 2016

Informasjon på Forskningsrådets sider »

NPT – Nordisk psykiatritopmøde

6. november 2015 | Docken, København

Alle nordiske lande har udfordringer i forhold til at forbedre den psykiske sundhed i samfundet. Både når det kommer til indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, når det omhandler det forebyggende arbejde og tidlige indsatser, og når det omhandler samfundets syn på psykiske lidelser.

Den tidligere svenske minister Bo Könberg anbefalede i en rapport i 2014 at fremme samarbejdet inden for sundhedsområdet i Norden. En af de centrale anbefalinger var at etablere et stærkt nordisk samarbejde inden for psykiatrien, og at der afholdes et årligt topmøde. Det er blandt andet de anbefalinger, der ligger til grund for, at Danmark i år afholder det første nordiske psykiatritopmøde. Topmødet afholdes af Sundheds- og Ældreministeriet, Nordisk Ministerråd, TrygFonden og Det Sociale Netværk

Les om arrangementet her »

På god vei… Nasjonal etikk-konferanse

25. – 26. november 2015 | Hotell Bristol, Oslo​

Konferansens hovedtema er involvering av pasienter og pårørende samt hvordan få til systematisk etikk-refleksjon i praksis. Deltakere vil bli presentert mulige veier videre for de som ønsker starte opp med, eller videreføre et systematisk etikkarbeid både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Klikk for program (PDF) »
Påmelding »

Konferanse om antipsykotika og tvangsmedisinering i psykiatrien

19. oktober 2015 | Litteraturhuset, Oslo
Tidspunkt: 17.00-20.00 ​

Innledning ved Peter C. Gøtzsche: Tvangsmedisinering i psykiatrien må forbys
Peter C. Gøtzsche er dr.med. og professor i klinisk forsøksdesign og analyse ved Universitetet i København. Han var medstifter av Cochranesamarbeidet i 1993 og er direktør for Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet i København.

Innledningen etterfølges av en paneldebatt.
I panelet:
Lars Tanum, dr. med og spesialist i psykiatri og i klinisk farmakologi og toksikologi. Han seksjonssjef for forskning ved Akershus universitetssykehus
Ketil Lund, mangeårig advokat for Mental helse, senere høyesterettsdommer
Berit Bryn-Jensen, leder for Landsforeningen We Shall Overcome – WSO
Anne Solberg, seniorrådgiver, Avdeling psykisk helse og rus. HelsedirektoratetHer finner du informasjon om boklanseringen og konferansen »

Akuttpsykiatrikonferansen 2016

18. – 19. februar 2016 | Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Velkommen til den 15. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri!

Konferansen ble etablert med den hensikt å være fagfolkets egen konferanse og har utviklet seg til å bli den viktigste tverrfaglige møteplassen innen akuttpsykiatrifeltet, med oppunder fem hundre deltakere siste år.

Dette vitner om stor aktivitet og entusiasme innen faget vårt! Interesserte og engasjerte kolleger bidrar på konferansene både som foredragsholdere, innledere og deltakere. På den måten gir de alle sitt bidrag til fagets vekst gjennom økt kunnskap, refleksjoner og diskusjoner i en tverrfaglig ramme, godt forankret i den akuttpsykiatriske hverdag.

NB! 17. februar arrangeres også Akuttpsykiatrisk forskningsseminar.

Programmet kan leses i sin helhet her »

Hjemmesiden til Akuttpsykiatri 2015 »

 

Psykiatriveka 2016

7. – 11. mars 2016 | Trondheim

Norsk Psykiatrisk Forenings Etterutdanningskurs ble gjennom flere år arrangert i Oslo i januar. Psykiatriveka ble for første gang arrangert i Trondheim i 2006 som en sammenslåing av foreningens årsmøte og etterudanningskurset etter modell fra andre fags uker, som f.eks. kirurgisk høstmøte, Nidaroskongressen osv.

Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i universitetsbyene Stavanger, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

Program finnes her »

Påmelding her »

Rus og psykisk helse – 2016

8. – 10. februar 2016 | Oslo Kongressenter

Kongressens fagfelt – rus og psykisk helse – er et svært bredspektret fagområde som inkluderer mange ulike fagdisipliner, -fra forebygging til kompliserte og langvarige behandlingsregimer.

Informasjon hos Faglig forum for helse- og sosialtjenester »

5th European Conference on Mental Health

14. – 16. september 2016 | Prague, Czech Republic

5th European Conference on Mental Health will take place in Prague, Czech Republic on September 14-16, 2016. We are already working hard with conference arrangements. Please notice that registration and abstract submission are open. You are warmly welcome to ECMH 2016 and to Prague!

Se nettsiden for mer informasjon»

Mini-seminar om tvangsbehandling 8. desember 2015

Mini-seminar om tvangsbehandling/-medisinering har følgende tentativ dagsplan:

 1. Innledning (forberedt innlegg, person foreløpig ikke bestemt)
 • Hva vet vi om tvangsbehandling
 • Oversikt over forskningstema og forslag til prosjekt
 1. Resten av tiden brukes til diskusjon om oppstart av mulige prosjekt om tvangsbehandling

Nettverkssamling – Akuttnettverket

18. – 19. april 2016 | Holmen fjordhotell, Asker

Velkommen til nettverkssamling mandag 18. og tirsdag 19. april 2016!.

Informasjon finnes på denne siden »

2016 IAFMHS Conference

20. – 24. June 2016 | New York City

The International Association of Forensic Mental Health is inviting to their annual conference.

Conference Registration will open January 15th. Key note speakers:

 • Itiel Dror, PhD – «Cognitive errors in forensic evalution».
 • Aisha Gill, PhD – «Honor-based violence and forced marriage».
 • Thomas Grisso, PhD – «Juvenile sentencing and reform».

For further information about the conference click this link »

Fifth International conference on Violence in the Health Sector

26. – 28. October 2016 | Dublin, Ireland

Conference title: Broadening or view – responding together.

Information about the conference »

Forskergruppemøte – Gråsonetvang

10. – 11. mai 2016 | Holmen fjordhotell, Asker

Det vil igjen bli arrangert et forskergruppemøte i regi av TvangsForsk på Holmen. Temaet for vårens møte er «Gråsonetvang».

Gråsonetvangen forstås her som et bredt begrep som innbefatter en rekke inngrep i personers liv, som ikke er lovregulert, men som omfatter mer enn den uformelle tvangen. Vi håper og tror dette er et tema som engasjerer mange! Har du en idé til et forskningsprosjekt på «Gråsonetvang», eller er du i gang med et prosjekt allerede? Vi er interessert i alle prosjekter på dette temaet og ønsker innspill fra deg. Vi tilbyr deg en plattform for å få konstruktiv tilbakemelding fra et par «discussants» innen fagfeltet og/eller fra nettverket, dersom det er ønskelig.

I tillegg ønsker vi også å få innspill på andre prosjektskisser eller pågående prosjekt som omhandler tvang i psykisk helsevern, uavhengig av det overordnede tema for forskergruppemøtet, som dere har behov for tilbakemelding på. Vi gjør oppmerksom på at vi forholder oss til avgrensingene i vårt mandat, som gjelder tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven.

Kommer du tidlig? Vår koordinator, Tine Bergli vil være i restauranten fra kl.19:00 mandag 9. mai.

Påmeldingsfristen har gått ut

Program »

Prisliste fra VIA Egencia »

Sjekk vår Facebookside for oppdateringer »

Psykologidagene 2016

7. – 18. mars 2016 | Trondheim

Psykologidagene er et årlig, non-profit arrangement ved Psykologisk Institutt på NTNU. Det som startet som et lite, internt arrangement i 2010, har vokst til å bli en to-dagers psykologi-festival med over 30 frivillige og mer enn 500 deltakere i 2015. Arrangementet initieres av studentorganet Psykologisk Fagutvalg, og gjennomføres utelukkende av frivillige studenter fra alle retninger ved Psykologisk Institutt. Målet med Psykologidagene er å stimulere til debatt og nytenking rundt psykologien og dens rolle i samfunnet, med psykologistudenter og andre med interesse for fagfeltet som målgruppe.

Temaet for Psykologidagene 2016 er «å bryte ned tabu – i møte med mennesket.” Ved hjelp av dyktige og kompetente foredragsholdere ønsker vi å bidra til og bryte ned tabuer, samt stimulere til økt debatt og åpenhet rundt stigmatiserte og tabubelagte temaer i samfunnet som sårt trenger dagens lys. Vi håper at PD16 kan bidra til å inspirere studenter og fagpersoner til økt fokus og forskning rundt årets tema. Arrangementet er åpent for alle, både studenter og ikke-studenter.

Program og påmelding finnes her »

Nyhetsartikkel: Moser kommer til Psykologidagene 2016 »

Paneldebatt om medisinfrie tilbud

21. april 2016 | Oslo, Litteraturhuset

Debattleder er Tor Inge Martinsen, mens Erfaringskompetanses seniorrådgiver Eva Svendsen vil innlede. Tor Inge Martinsen har på ulike måter vært involvert i psykisk helsearbeid de siste 20 årene. Han har arbeidet i Rådet for psykisk helse, ledet viktige utviklingsprosjekter og hatt styreverv på feltet.

Etter debatten blir det åpent for spørsmål fra publikum.

Les utfyllende om debatten her »

Menneskerettighetsseminaret 2016

13. april 2016 | Vika Atrium, Oslo

Heldagsseminar om psykisk helsevern og menneskerettigheter

Informasjon finnes på denne siden »

The 4th Bergen International Conference on Forensic Psychiatry: Treatment and Management of Psychosis

25. – 27. september 2016 | Bergen

This edition of the conference will concentrate tematically on personality disorders.
The themes we want to explore are as follows:

Conceptualization and Classification
Assesment and Diagnosis
Co-morbidity | Motivation | Engagement |Self-harm and Suicide
Treatment and Management| Change

Read more here »

Kontrollkommisjonskonferansen 2016

24. – 25. november 2016 | Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

​​Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner i det psykiske helsevern, landets fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Årets konferanse finner sted på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo torsdag 24. – fredag 25.november.

Hovedmål for konferansen er å gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og til ansatte hos Fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Eventuelle spørsmål vedrørende selve konferansen kan rettes til Helsedirektoratet v/Torill Johnsen, e-post torill.johnsen@helsedir.no eller Tord Fagerheim, epost ​tord.fagerheim@helsedir.no.

Hamarkonferansen 2016 – menneskerettigheter, tvang og etikk

23.-24. november 2016 | Scandic Hotell Hamar,

Til høsten arrangeres den 9. nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk.

«Alle bor i èn kommune»

 • Sammen om mestring
 • Familie, nettverk og aktivitet
 • Barn som pårørende
 • Psykisk helsevern til flyktninger
 • Kvalitet, meldeplikt og varsling

Informasjon og påmelding her »

Amaliedagene 2016

22. – 24. august 2016 | Oslo

Amaliedagene er en bruker- og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i dagene rundt Amalie Skrams fødselsdag (22. august).

Informasjon om arrangementet og program finnes her »

Traumer, dissosiasjon og psykose

30. mai – 1. juni 2017 | Kristiansand, Kilden Performing Arts Centre

Internasjonal konferanse der psykose og dissosiasjonfeltet møtes med fokus på nye teoretiske perspektiver og behandlingstilnærminger.

Informasjon »

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2016

2. – 3. juni 2016 | Bergen, Radisson Blu Hotel Norge

Et møtested for klinikk og forskning. Symposiet samler ekspertise for å presentere både forskning og erfaringer gjort i praksis fra tidlig psykose feltet.

Symposiet har følgende områder det vil fokuseres på:

Arrangør er Avd. spesialisert psykosebehandling, HUS & Bergen project research group

 • SIKKERHETSPSYKIATRI
 • RISIKOVURDERINGER
 • PATHWAYS TO CARE
 • BRUKERMEDVIRKNING/ -OPPLEVELSE
 • IMMUNOLOGI
 • HALLUSINASJONER
 • BEHANDLINGSRESISTENS

Informasjon om konferansen finner du her »

Påmelding »

Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt

8. – 9. november 2016 | Bergen

Alle som kan relatere seg til den overordnete tematikken Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt, ønskes velkommen til å legge frem eller delta på den tverrfaglige konferansen som nysgjerrig tilhører.

Påmeldingsfristen er 14. oktober.

Påmelding her »

Utdypende informasjon her »

Psykologikongressen 2016

1.- 2. september 2016 | Oslo Kongressenter

Hvordan leve seg inn i hvordan andre tenker og føler? Hvordan sette seg i den andres sted? Melder du deg på Psykologikongressen før 30. juni, sparer du penger. Denne evnen til mentalisering er en forutsetning for at vi skal kunne fungere i sosiale fellesskap og tilpasse vår atferd til hverandre, og en fellesnevner for Psykologikongressen 2016.

Kongressbrosjyren finnes her »

Utdypende informasjon om kongressen finnes her »

The Nordic Conference of Mental Health Nursing 2016

14. – 16. september 2016 | Malmö, Sweden

Join with people from across the world interested in exploring, expanding and building upon the spectrum of what is known about mental health promotion and mental ill-health prevention. The intention of this conference is to focus on narrative nursing and stimulate new conversations on all aspects of mental health / ill-health.

Keynote speakers:Phil Barker

Gísli Kort Kristófersson

Lene Berring

Jari Kylmä

Jana Mortensen

Rita Kristin Klausen

Lena Wiklund Gustin

Informasjon om arrangementet, påmelding og program finnes her »

SPS-konferansen 2016: Legitim tvang

1. desember 2016 | Oslo

Helseminister Bent Høie har annonsert at han vil innskrenke mulighetene for å bruke tvang i norsk helsevesen. På årets SPS-konferanse (Senter for profesjonsstudier) tar vi opp det for mange profesjoner vanskelige spørsmålet om tvangsbruk overfor personer som er eller kan være til skade for seg selv.

Hvordan er rettstilstanden når det gjelder bruk av tvang? Hvordan trekke grensen mellom akseptabel og ikke akseptabel tvangsbruk? Hvordan kan tvang forenes med prinsippet om respekt for pasienters og klienters autonomi?

Konferansen henvender seg til lærere og forskere innen profesjonsutdanninger, til helse- og sosialarbeidere og til ansatte i forvaltningen. Som innledningsforeleser på konferansen har vi invitert Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi i Stockholm, og forfatter til boken Coercive Care . Sett av datoen, program for konferansen vil foreligge i august.

For mer informasjon om denne konferansen benytt denne linken »

Empirical ethics – theoretical approaches and examples from research

December 7th, 2016 | Oslo, Centre for Medical Ethics, University of Oslo

14.00-16.00: Guest lectures at the Institute of Health and Society (Aud. Fredrik Holst hus) 

14.00-14.30: Sylvia Gerritsen and Laura van Melle, VUmc: High Intensive Care in Psychiatry in the Netherlands

14.30-15.00: Yolande Voskes, VUmc: Preventing seclusion in mental health care: the first five minutes at admission
Discussion included

15.00-16.00: Michael Dunn and Jorun Rugkåsa: The use of and the work to reduce the use of coercion in mental health care in England
Discussion included

Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2016

19. oktober 2016 | Oslo, Håndverkeren Kurs- og konferansesenter

Tittel: Rettssikkerhetsgarantier i psykisk helsevern

Tema for seminaret er pasienters rettssikkerhet i psykisk helsevern. Vi spør blant annet:

-Hvordan sikres pasienters rettigheter ved bruk av tvang?

 • Hvordan fungerer de ulike  kontroll- og klageorganene?
 • Hvordan påvirker redusert bruk av tvang pasienters rettssikkerhet?
 • Hvilke konsekvenser kan de nylig foreslåtte endringene i psykisk helsevernloven få for pasienters rettssikkerhet?

Hold av datoen. Nærmere program vil foreligge i august.

Informasjon om arrangementet og påmelding finnes her »

Kontrollkommisjonskonferansen 2017

16. – 17. november 2017 | Scandic Hotel Ørnen, Bergen

Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Konferansen skal gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene og til ansatte hos fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Årets konferanse finner sted på Scandic Hotel Ørnen i Bergen torsdag 16. – fredag 17. november 2017.

Mer informasjon om konferansen »

10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

26. – 28. oktober 2017 | Crowne Plaza, Dublin – Northwood, Ireland

The 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry is co-organized by the European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG) & the European Network for Training in the Management of Aggression (ENTMA08), and is a World Psychiatric Association (WPA) co-sponsored meeting. The 10th European Congress on Violence will focus strongly on clinically relevant and practically useful interdisciplinary scientific and practical knowledge with regard to interventions aimed at treating and reducing violence and aggression.

The overall congress theme: “Creating collaborative care: a multi-partnership approach”.

More information and registration »

12th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry 23. – 25. august 2017

23. – 25. august 2017 | Beach Hotel Marienlyst, Helsingør, Denmark

Theme of symposium: Diversity in Forensic Psychiatry

More information and registration here »

6th European Conference on Mental Health, 4 – 6 October 2017

4 – 6 October 2017 | Berlin, Germany

More information and registration here »

Amaliedagene 2017

21. – 24. august 2017 | Oslo

Amaliedagene er en bruker- og overlevendefestival i Oslo med sosiale, kulturelle og faglige arrangementer i dagene rundt Amalie Skrams fødselsdag (22. august).

Informasjon om arrangementet og program finnes her »

2017 IAFMHS Conference

13 – 15 June 2017 | Split, Croatia

The International Association of Forensic Mental Health is inviting to their annual conference.

Theme of conference – Forensic Mental Health Across Borders: Challenges in a Changing World

More information and registration here » 

Psykiatriveka 2017

13. – 17. mars 2017 | Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Norsk Psykiatrisk Forenings Etterutdanningskurs ble gjennom flere år arrangert i Oslo i januar. Psykiatriveka ble for første gang arrangert i Trondheim i 2006 som en sammenslåing av foreningens årsmøte og etterudanningskurset etter modell fra andre fags uker, som f.eks. kirurgisk høstmøte, Nidaroskongressen osv.

Psykiatriveka arrangeres årlig og finner sted i universitetsbyene Stavanger, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo.

Program finnes her »

Påmelding her »

Sivilombudsmannens årsmeldinger – 6. april 2017

6. april 2017 | Det norske teateret, Oslo

Sivilombudsmannen presenterer sine årsmeldinger på Det norske teateret i frokostseminaret 6. april 2017, kl. 08.00-10.00.

Hovedtema er barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling og resultater fra arbeidet med torturforebygging.

Påmelding og program »

Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet

20. – 21. november 2017 | Oslo, Felix konferansesenter

Faglig Forum inviterer til en av de viktigste konferanser denne høsten; om varsling og ytringsfrihet i helseorganisasjoner.
Varsling, ytringsfrihet og lojalitet er begreper som mange har fått et nært og ubehagelig forhold til.  Varsling av fare for pasientsikkerhet eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig for å forebygge uheldige konsekvenser for enkeltpersoner eller for arbeidsplassen. Mange tror at varsling er en personalsak. Det er det ikke!  Likevel skjer det mange ganger at ledelsen gjemmer seg bak denne fasaden, og nekter å kommentere varslingssaker.  Hvem skal helseansatte og ledere være lojale mot? Ledelsen, kollegaene eller pasientene?

Mer om konferansen her »

Psykiatri og makt – mellom biologi og fenomenologi

14.november 2017 18:00-20:00 | Oslo, Ullevål sykehus, Fredrik Holsts hus

Foredrag ved Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Når vi snakker om makt i psykiatrien tenker vi gjerne på autonomi og tvangsbruk. Kan maktbegrepet utvides til også å gjelde kunnskapsproduksjon og hvilke forklaringsmodeller som får gjennomslag? Er noe av grunnen til diskusjonen rundt medisinfrie behandlingstilbud at pasienter ikke kjenner seg hjemme i en biomedisinsk forklaringsmodell for psykisk lidelse? Har vi blitt så opptatt av å forklare at vi har glemt å forstå? Og er vi så fokusert på nevrotransmittere at vi mister pasienten av syne? Med et kritisk blikk søker Ketil Slagstad å bygge bro mellom en biomedisinsk forklaring og pasientens opplevelse.

Les mer om foredraget her »

LDOs seminar om tvang i helse- og omsorgstjeneste

13. desember 2017, 09:00 – 15:00 | Oslo, Litteraturhuset

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om tvang i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming.

Seminaret vil sette fokus på hvordan vi kan oppnå retten til selvbestemmelse i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. Det settes særlig søkelys på tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven og tvang overfor personer med utviklingshemming for å ivareta grunnleggende behov.

Les mer om seminaret her»

Faglig Forum – lovkurs i Psykisk helsevernloven, Oslo

30. November 2017 | Felix konferansesenter, Oslo

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven.
I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9 har vært et utgangspunkt for Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag. Det ble derfor ikke sendt på separat høring. De viktigste endringene trådte i kraft allerede 1. september 2017.

Forslagene er i tråd med en internasjonal utvikling med økt fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering, blant annet basert på FN-konvensjonen fra 2006 om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om Stortinget parallelt ved behandlingen av Meld. St. 39 (2015–2016) vedtok å ikke ratifisere den tilhørende individklageordningen. Begrunnelsen er at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge, og samtidig er det en betydelig usikkerhet om konvensjonen vil redusere Norges politiske handlingsrom vedrørende tvangspsykiatri.

For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven.

Les mer om konferansen og påmelding her »

Faglig Forum – lovkurs i Psykisk helsevernloven, Bergen

1. Desember 2017 | Bergen

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven.
I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Utredningen fra Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9 har vært et utgangspunkt for Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag. Det ble derfor ikke sendt på separat høring. De viktigste endringene trådte i kraft allerede 1. september 2017.

Forslagene er i tråd med en internasjonal utvikling med økt fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering, blant annet basert på FN-konvensjonen fra 2006 om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om Stortinget parallelt ved behandlingen av Meld. St. 39 (2015–2016) vedtok å ikke ratifisere den tilhørende individklageordningen. Begrunnelsen er at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge, og samtidig er det en betydelig usikkerhet om konvensjonen vil redusere Norges politiske handlingsrom vedrørende tvangspsykiatri.

For å styrke pasienters rett til å ta beslutninger med konsekvenser for egen helse, vedtok Stortinget mange endringer i psykisk helsevernlovens tvangsbestemmelser. I tillegg ble det vedtatt flere nye bestemmelser i loven.

Les mer om konferansen og påmelding her »